Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Zpráva Rady městské části Praha 15 - nouzový stav, kroky městské části po první vlně koronaviru

Rada i Zastupitelstvo městské části Praha 15 řešilo v červnu a na počátku léta několik závažných věcí.

Zastupitelstvo se na svém červnovém jednání přihlásilo a podpořilo opatření v nouzovém stavu, které Rada i krizový štáb učinily v době prvního nástupu viru SARS-CoV-2 způsobujícího nemoc Covid-19.

Mimo zajištění celé škály ochranných pomůcek pro bezpečnost pracovníků v sociálních a zdravotnických službách, školských zařízeních, úřadu, hasičů, samosprávy a dalších pracovníků městské části došlo také, s pomocí místních dobrovolných hasičů k plošné distribuci desinfekčního přípravku mezi občany Prahy 15 a s pomocí dobrovolníků také k roznosu balíčků ochranných pomůcek mezi nejstarší seniory.

Aktuálně má městská část vytvořenu „železnou“ rezervu ochranných prostředků a materiálu, finančně pomohlo i hlavní město uvolněním mimořádné dotace na krytí výdajů s krizí spojených.

Podrobnosti

Dobrá věc se podařila

Rada MČ Praha 15 na svém zasedání  dne 27. 5. 2020 odsouhlasila možnost realizace investičního záměru soukromého investora, vytvářející nároží ulic Švehlova a Hostivařská, který obsahuje bytové a komerční prostory.

Podrobnosti

V Praze 15 jednala bezpečnostní rada a krizový štáb, úřad přijme v souvislosti se šířením koronaviru další preventivní opatření, důraz klade na komunikaci bezpečnostních složek s úřadem

Bezpečnostní rada MČ Praha 15 a krizový štáb se na popud starosty městské části Milana Wenzla sešly ve středu 11. března na mimořádném jednání, aby projednaly situaci související se šířením koronaviru v Česku a opatření, která vydala v úterý bezpečnostní rada státu.

Podrobnosti

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - zákaz akcí s účastí nad 100 osob

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Podrobnosti