Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

  Městská policie hl. m. Prahy působí na území hlavního města od 11.5.1992.
  Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/1992, vydanou na základě
  zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii.


Obvodní ředitelství MP Praha 15 (OŘ MP)

Obvodní ředitelství  
Praha 15, Hostivař, tel.: 222 025 788, 222 025 789
Hostivařská 552/3 e-mail: operacni.p15@mppraha.cz
   
Bc. Petr Sabol tel.: 222 025 785
ředitel e-mail: reditel.p15@mppraha.cz
   
Přestupky tel.: 222 025 786

 

Městská policie v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, h) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) podílí se na prevenci kriminality,

d) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce:

e) podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

f) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích.