Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Městská část


MČ Praha 15 je mediálním partnerem Tichého světa. Více najdete zde.

Historie městské části Praha 15

Městská část Praha 15 leží v jihovýchodní části Prahy. Vznikla v polovině 90. let spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař. Do její působnosti patří ještě další čtyři městské části: Praha - Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy.
Počet obyvatel Prahy 15 je téměř 34 tisíc.

Horní Měcholupy
První zpráva pochází z roku 1293. V roce 1968 byly H. Měcholupy připojeny k Praze. Postupem doby změnily Horní Měcholupy tvář vesnice ve velké sídliště.

Hostivař
Poprvé písemně zmíněna v Kosmově kronice už v roce 1068. V roce 1922 byla Hostivař připojena k Praze.

Úřad

Odbory úřadu

Odbor občanskosprávních agend

Časté dotazy k matriční agendě

1.) Potřebuji duplikát matričního dokladu – rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu, pro použití v ČR nebo v cizině

O duplikát matričního dokladu může žádat pouze: fyzická osoba, které se zápis týká, člen její rodiny – manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec, dále zplnomocněný zástupce, fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, v případě duplikátu úmrtního listu i fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osoba, která je vypravitelem pohřbu
- žádost se podává osobně na oddělení matrik dle místa, kde se matriční událost stala a kde je zapsána v příslušné matriční knize (nikoliv dle místa trvalého pobytu)
- žádost se vyplní přímo na matrice
- žádost je potřeba doložit dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dokladem prokazujícím právní nárok žadatele na vydání matričního dokladu.
Duplikáty matričních dokladů se nevydávají na počkání, ale jsou připraveny na další úřední den. Po domluvě s žadatelem lze matriční doklad zaslat i poštou do vlastních rukou.
Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100 Kč.
Pro použití v cizině je třeba matriční doklady opatřit tzv. vyšším ověřením na Magistrátu hl. m. Prahy nebo Ministerstvu zahraničních věcí.
Ověření lze provést pouze na originál (duplikát) matričního dokladu – nikoliv na jeho ověřenou kopii.


Nejčastější dotazy k ověřování

1.) Ověření listiny (vidimace)
- ověřuje se shoda opisu nebo kopie s listinou (t.j. s originálem, který rovněž musí být ověřující pracovnici předložen)
- výše správního poplatku činí: 30 Kč za každou započatou stranu

2.) Ověření podpisu (legalizace)

- ověřuje se, že fyzická osoba v přítomnosti ověřujícího pracovníka listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis, který byl na listině již učiněn, uznala za vlastní.
- nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.
- výše správního poplatku činí 30 Kč za ověření každého podpisu

CzechPOINT na úřadě MČ Praha 15

Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z

• Výpis z Katastru nemovitostí

• Výpis z Obchodního rejstříku

• Výpis z Živnostenského rejstříku

• Výpis z Rejstříku trestů

• Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

• Výpis z bodového hodnocení řidiče

• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

• Výpis z insolvenčního rejstříku

• Datové schránky

• Autorizovaná konverze dokumentů

• Centrální úložiště ověřovacích doložek

• Úschovna systému Czech POINT

• Základní registry


Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel - občanské průkazy, pasy


Co potřebuji k podání žádosti o vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení?

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, předloží potvrzení o občanském průkazu a doklad totožnosti (např. rodný list, platný cestovní doklad, platný řidičský průkaz, zbrojní průkaz) a zaplatí správní poplatek 100 Kč, pokud bude žádat o OP do 30 dnů. Při podání žádosti bude pořízena digitalizovaná podoba občana a vlastnoruční podpis.

Kde nahlásit ztrátu, odcizení občanského průkazu?

Občan je povinen ohlásit ztrátu, odcizení, zničení, poškození občanské průkazu neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu a v případě odcizení OP je možno ohlásit též policii, v zahraničí nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

Jaká je lhůta na vydání nového občanského průkazu a kolik stojí?

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

OP starší 15 let po ztrátě, odcizení, poškození………100 Kč
OP mladší 15 let…………………..…………………….50 Kč
OP z osobních důvodů………………………………...200 Kč

OP do 24 h starší 15 let podání + převzetí na Ministerstvu vnitra…1000 Kč
OP do 24 h mladší 15 let podání + převzetí na MV…500 Kč

OP do 5 dnů st. 15 let podání + převzetí u nás nebo MV…500 Kč
OP do 5 dnů ml. 15 let podání + převzetí u nás nebo MV...300 Kč


Zda je Váš doklad připraven k vyzvednutí, se dozvíte na našich webových stránkách.

Jaká je lhůta na vydání cestovního pasu a kolik stojí?

Cestovní doklad se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti.
CD starší 15 let………………………………………..600 Kč
CD mladší 15 let………………………………………100 Kč
CD do 24 h starší 15 let podání + převzetí MV……6000 Kč
CD do 24 h mladší 15 let podání + převzetí MV…..2000 Kč

CD do 5 dnů st. 15 let podání + převzetí u nás nebo MV…3000 Kč
CD do 5 dnů ml. 15 let podání + převzetí u nás nebo MV…1000 Kč

Zda je Váš doklad připraven k vyzvednutí, se dozvíte na našich webových stránkách.

K cestám do států Evropské unie lze použít tyto doklady:
všechny typy cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji
všechny typy občanských průkazů
• nedoporučuje se používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem).

Jaké doklady jsou potřeba, když chci nechat udělat pas dítěti?

- Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce s občanským průkazem a rodným listem dítěte
- Správní poplatek
- Dostavit se osobně s dítětem

Kde nahlásit změnu pobytu?

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
Občané stěhující se na Prahu 15 (Hostivař, Horní Měcholupy) – ohlásí změnu na ohlašovně Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1.
Občané stěhující se do Petrovic – ohlásí změnu na ohlašovně Úřadu městské části Praha - Petrovice, Edisonova 429.
Občané stěhující se do Dolních Měcholup – ohlásí změnu na ohlašovně Úřadu městské části Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37.
Občané stěhující se do Dubče – ohlásí změnu na ohlašovně Úřadu městské části Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36.
Občané stěhující se do Štěrbohol – ohlásí změnu na ohlašovně Úřadu městské části Praha - Štěrboholy, Granátnická 497/1.

Co předložit při změně trvalého pobytu?

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,

b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, která je byt/objekt oprávněna užívat

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč.

Mám trvalý pobyt na adrese ohlašovny zdejšího úřadu, co se stane s dopisem, který na mé jméno dojde na úřad?

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
Listovní zásilky, které dojdou na adresu úřadu a jsou adresovány konkrétní osobě, úřad nepřebírá a zůstávají na poště. Pouze u doporučených dopisů je převzato oznámení o uložení zásilky a výzva s poučením. Toto oznámení si občané, kteří mají adresu trvalého pobytu na adrese ohlašovny zdejšího úřadu, mohou vyzvednout na recepci úřadu v ulici Boloňská 478/1, Praha 10.

Odbor dopravy


Žádost o vyhrazené parkoviště pro osobní vozidlo přepravující OTZP (osoba těžce zdravotně postižená) formulář


Postup při podávání žádosti o vyhrazené parkoviště pro osobní vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (s omezenou možností pohybu a sníženou orientací) – Odbor dopravy MČ Praha 15

Mám zájem o zřízení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Musím být držitelem ZTP průkazu a mít k dispozici parkovací kartu do vozidla. S těmito doklady a spolu s občanským průkazem a malým technickým průkazem od motorového vozidla, které budu užívat pro svoji přepravu, se dostavím na Odbor dopravy, na Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1.
Nahlásím příslušnému referentovi adresu svého místa pobytu, která je kritériem pro umístění parkovacího místa. Referent mi poskytne plánek dopravní situace, který je součástí žádosti o vyhrazené parkovací místo a také mi sdělí, kdo je správcem pozemní komunikace, na které má být umístěno mé parkovací místo.
Když je správcem komunikace Městská část Praha 15, vyplním žádost. Souhlas od správce komunikace zajistí referent Odboru dopravy, včetně souhlasu Policie ČR.
V případě, že je správcem komunikace Technická správa komunikací hlavního města Prahy (dále jen „TSK“), obdržím od referenta Oddělení dopravy žádost o vyhrazené parkovací místo pro osobu zdravotně postiženou. Tuto žádost podám TSK na adresu: Řásnovka 8/770, Praha 1. Na základě mnou podané žádosti mi TSK poskytne smlouvu o výpůjčce. K této žádosti je potřeba doložit plánek se zakresleným parkovacím místem. Tento plánek mi poskytne referent Odboru dopravy a dále si sám obstarám oboustrannou kopii průkazu ZTP. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí žádosti. Posléze, co obdržím smlouvu o výpůjčce od TSK, dostavím se na Odbor dopravy, s výše uvedenou smlouvou, ZTP průkazkou, parkovacím průkazem do auta a s malým technickým průkazem od motorového vozidla, které bude užíváno pro moji přepravu a dále s občanským průkazem, kde vyplním žádost. Po řádném vyplnění žádosti, podám žádost na podatelnu Úřadu městské části Praha 15. Pokud Odbor dopravy shledá žádost jako důvodnou, obdržím rozhodnutí o povolení. Rozhodnutí tohoto správního orgánu je vydáváno na dobu 2 let. Po uplynutí této doby, je potřeba znovu zažádat o povolení.
Ve vydaném rozhodnutí o povolení je specifikováno dopravní značení, kterým se osazuje vyhrazené parkovací místo. Svislé dopravní značení zřizuje na své náklady správce komunikace. Vodorovné dopravní značení si zřizuji na své náklady sám a mohu si vybrat jakéhokoliv dodavatele tohoto značení.
V tomto řízení o žádosti je možné, abych se nechal zastupovat na základě písemné plné moci jinou osobou.
Veškeré potřebné formuláře, naleznu v elektronické podobě na webových stránkách Úřadu městské části Praha 15 http://www.praha15.cz/formulare/#OD

Odbor sociální péče

Tvoří jej 3 oddělení, kde je poskytováno odborné sociální poradenství.


Oddělení sociální prevence

Poskytuje pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením a osobám v nepříznivých situacích. Spolupracuje s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou, správními úřady a územními samosprávnými celky, neziskovými organizacemi. Pracuje s pachateli trestné činnosti. Vykonává funkci veřejného opatrovníka občanům soudem omezených ve svéprávnosti.


Oddělení péče o sociálně potřebné a zdravotně postižené občany

Vykonává činnosti odborného sociálního poradenství, především v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené hmotnou nouzí a seniory. Informuje o postupech řešení nepříznivé sociální situace, poskytuje informace o platných zákonech v sociální, pracovně právní oblasti, o nárocích na dávky hmotné nouze, o možnostech výběru druhu sociálních služeb. Vydává parkovací průkazy označující vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Zabezpečuje zprostředkování sociální služby nebo kontaktu s poskytovateli služeb. Provádí šetření v místě bydliště občanů, kteří potřebují pomoc. Při výkonu sociální práce spolupracuje se státními orgány, územně správními celky, zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi.


Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí, poskytuje pomoc při uplatňování práv rodinám s dětmi, je nápomocné při řešení rodinných krizí, napomáhá při řešení výchovných problémů dětí. Vyhledává děti týrané, zneužívané a zanedbávané. V rámci činnosti přijímá žádosti v oblasti náhradní rodinné péče.

Vyhodnocuje situace dítěte a rodiny, vypracovává individuální plán ochrany dítěte.

Provádí místní šetření, spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, neziskovými organizacemi, PČR, soudy a státními zastupitelstvími. Provádí administrativní a poradenskou činnost. Účastní se přestupkového řízení u mladistvých, podává soudu návrhy na opatření na ochranu dětí, případně na jejich zrušení. Vykonává funkci opatrovníka a poručníka, činí úkony v zájmu dítěte, sleduje dodržování práv dítěte umístěného mimo rodinu v zařízení a následně v rámci sanace spolupracuje s rodinou tohoto dítěte. Pečuje o děti propuštěné z ústavní výchovy ve spolupráci s kurátorem, poskytuje sociálně-právní ochranu dětem, které nemají na území ČR povolen pobyt a činí opatření.

V rámci činnosti vede pohovor s dítětem formou terapie, podává zprávy o poměrech na straně dětí, spolupracuje s Úřadem práce v souvislosti s poskytováním dávek či příspěvků, zajišťuje kontakt dítěte s rodiči umístěnými ve výkonu trestu.

Zaměstnanci zařazeni do orgánu sociálně-právní ochrany dětí nejsou oprávněni sepisovat návrhy k soudu, týkající se úpravy poměrů nezletilého dítěte, otázek výživného aj., neřeší majetkové spory rodičů dítěte a spory v oblasti občanského soužití.

Odbor ekonomický


Ohlášení k místnímu poplatku ze psů


Ohlásit se k místnímu poplatku je poplatník povinen v místě svého trvalého bydliště do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti.

Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen.

K ohlášení je třeba dostavit se (v úřední hodiny pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod.) na Úřad MČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, páté patro, kancelář č. 503, s občanským průkazem a vyplnit jednoduchý formulář.

V „Ohlášení“ se vyplňuje:

Jméno a příjmení.

Rodné číslo.

Telefonní číslo, případně e-mail.

Adresa trvalého bydliště.

Zda jste příjemcem starobního nebo invalidního důchodu a jeli to Váš jediný zdroj příjmu (jako doklad se předkládá rozhodnutí o důchodu).

Plemeno psa, stáří psa, pohlaví psa a od kdy je pes držen.


Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

(1) Sazby poplatku činí ročně

a) Kč 1 500,- za jednoho psa,

b) Kč 2 250,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

(2) Sazba poplatku za psy chované v rodinném domu

1. Kč 600,- za jednoho psa,

2. Kč 900,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

(3) Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

(4) Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600,- Kč za jednoho psa a 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to:

a) nečiní-li více než 600,- Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku,

b) činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

V případě vzniku poplatkové povinnosti po datu uvedených splátek, vždy najednou do 15 dnů od jejího vzniku.

MČ Praha 15 zasílá složenky s vyznačenou sazbou poplatku a datem splatnosti.


Každý chovatel psa chovaného na území hl. m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, označit mikročipem nebo tetováním a do 30 dnů přihlásit do evidence chovatelů psů Magistrátu hl. m. Prahy. Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč se poskytuje tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem, ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.


Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Odbor školství, kultury a zdravotnictví MČ Praha 15


Oblast školství

Mateřské školy:

Zápisy do MŠ probíhají v měsíci květnu.

Seznam mateřských škol:

MŠ Boloňská 313 , MŠ Milánská 472, MŠ Slunečnice, Milánská 473, MŠ Parmská 388, MŠ Parmská 389, MŠ Horolezecká 912, MŠ Libkovská 1069, MŠ Trhanovské náměstí 7

Základní školy:

Zápisy do ZŠ probíhají v měsíci dubnu.

Seznam základních škol:

ZŠ Křimická 314, ZŠ Nad Přehradou 469, ZŠ Hostivař - Kozinova 1000, ZŠ Hornoměcholupská 873


Oblast kultury a sportu

Máte zájem, aby vaše dítě sportovalo? Na MČ Praha 15 působí řada sportovních organizací, pro informace se obraťte na telefonní číslo 281 003 520, e-mail: oskz@praha15.cz

Pokud chcete pořádat sportovní nebo kulturní akci na území MČ Praha 15, lze požádat o jednorázovou dotaci. Bližší informace získáte na telefonním čísle 281 003 520, e-mail: oskz@praha15.cz


Oblast zdravotnictví

Hledáte praktického, dětského, zubního lékaře či gynekologa obraťte se na telefonní číslo 281 003 520, e-mail: oskz@praha15.cz.

Kancelář starosty


Oceňování životních jubileí občanů MČ Praha 15 (narozeniny, svatby)

Narozeniny

Pracovníci Kanceláře starosty zajišťují gratulace jubilantům, jejichž výročí bude 75, 80, 85, 90 a více let.

Svatby

Manželské páry, které si připomínají padesát, padesát pět nebo šedesát let společného života, mají několik možností, jak toto jubileum oslavit.

Kancelář starosty jim může připravit slavnostní obřad v obřadní síni radnice. Nebo je přijme starosta ve své kanceláři na příjemné setkání. Případně je starosta nebo jiný místostarosta navštíví v domácím prostředí.

Pro sjednání svatby kontaktujte Kancelář starosty.


Vítání občánků

Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici ke stažení na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části.

Tuto přihlášku je nutné zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu úřadu. Lze ji také zaslat elektronicky podepsanou zaručeným elektronickým podpisem.


Starosta a zastupitelé

Komunikaci se starostou městské části, místostarosty a zastupiteli zprostředkují pracovníci Kanceláře starosty.