Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Naučná stezka historií Hostivaře

Městská část Praha 15 je od 15. dubna 2010 bohatší o další kulturně historickou zajímavost – „Stezku historií Hostivaře“.

Naučná stezka vede po místech, která jsou spojena s dávnými i novějšími dějinami historické obce Hostivař, zmiňuje archeologická naleziště, upozorňuje na architekturu památkové zóny a seznamuje s významnými osobnostmi a pamětihodnostmi s nimi spjatými.

Stezka je cca 3 km dlouhá, má vlastní značení (ukazatele s logem naučné stezky a názvem nejbližší zastávky) a tvoří okruh. Jeho součástí jsou čtyři velká zastavení a tři odbočky. Lze na ni nastoupit kdekoliv v průběhu, nejlépe za obchodním centrem Park Hostivař (směrem k Botiči), v místě významné archeologické lokality. V blízkém okolí jsou zároveň zastávky MHD (bus 101, 154, 177 a tramvaj 22, 26).

Stezka prochází malebným prostředím památkově chráněné zóny Stará Hostivař (vyhlášena 1993) i krásnou přírodou v okolí Hostivařské přehrady, vede hostivařskými ulicemi i po upravených lesních cestách v lesoparku. Nabízí příjemnou procházku kolem Švehlova statku, kostela Stětí sv. Jana Křtitele, hřbitova na hradiště Šance nad Hostivařskou přehradou, kde je ke shlédnutí model nejvýznamnější archeologické památky Prahy 15 – pozdně halštatské hradiště kolem 6. století př. n. l.

Od hradiště vede stezka podél chráněného přírodního území - meandrů Botiče, kde se cestou zpět ke Švehlovu statku nabízí několik příjemných příležitostí k občerstvení.

      
Stezku lze zahájit v místě archeologického naleziště za Parkem Hostivař

 

Základní údaje

Začátek stezky je za obchodním centrem Park Hostivař, na jehož místě bylo před výstavbou archeologickým průzkumem odhaleno sídliště knovízské kultury (cca 1300 – 1000 př. n. l.). Nejstarší doklady osídlení z území Hostivaře pocházejí dokonce již z mladší doby kamenné (neolit, 5700 - 4500 př. n. l.). Odtud Pražskou ulicí směrem ke Švehlovu statku, kde jsou 3 informační tabule (1. zastavení = Hostivařské mlýny a statky) s mnoha dosud nepublikovanými zajímavostmi, které seznamují návštěvníky s památkově chráněným souborem historických budov.


1. zastavení - Hostivařské statky a mlýny

K nejstarším objektům památkové zóny patří usedlost Toulcův dvůr, původně gotická tvrz ze 14. století a farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele (2. zastavení – Kostel Stětí sv. Jana Křtitele). Kostel je raně gotického stáří s románským jádrem (kolem poloviny 13. stol.). V apsidě jsou nedávno odhalené vzácné fresky z konce 13. století.

   
2. zastavení - Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Vzácné fresky v apsidě kostela

Stezka pokračuje Chalupnickou ulicí, kde je možné v restauraci Na Kačabce zakoupit Turistickou známku stezky a následně vede kolem hřbitova (3. zastavení – Hostivařský hřbitov), kde jsou pohřbeny některé osobnosti politického a kulturního života. Hrob prvorepublikového ministerského předsedy Antonína Švehly s náhrobkem od architekta Josipa Plečnika, dále spisovatele a kritika F. X. Šaldy nebo katolického básníka a spisovatele F. X. Dvořáka.

   
3. zastavení - Hřbitov, Švehlův hrob s náhrobkem navrženým J. Plečnikem

Ke 4. zastavení – Hradiště Hostivař vede cesta od hřbitova k Hostivařské přehradě, následně odbočkou vlevo k úpatí přehrady, přes potok Botič a potom do kopce, kde se návštěvník ocitá na místě nejvýznamnější archeologické památky Prahy 15, na Hradišti na ostrohu Šance nad Hostivařskou přehradou. Zde jsou 2 informační tabule a altán s modelem hradiště, které vzniklo v mladší fázi starší doby železné (halštatská kultura) v 6. až 5. stol. př. n. l., později ještě osídlené v raném středověku 8. až  pol. 10. století. Velikost je téměř 7 hektarů s rozsáhlou centrální plochou a západním a severním předhradím. Dodnes jsou patrné zbytky valů po obvodu hradiště.

      
Hradiště Hostivař, Část autorů stezky, Altán s modelem hradiště

Jak vznikal model Hradiště Hostivař?

      
Nejprve prostudování materiálů, Potom výroba formy, A model je skoro hotový

Cesta pokračuje zpět k Botiči a dále podél romantických meandrů, které byly v roce 1968 vyhlášeny jako chráněná krajinná oblast. Stezka se návratem k prvnímu zastavení uzavírá, ale cestou zpět nabízí několik příjemných možností na odpočinek a občerstvení.

   
Průvodce stezkou, Celkový pohled na Hradiště Hostivař nad přehradou

K otevření stezky byl vydán drobný průvodce, který popisuje jednotlivá zastavení. Stezka, včetně altánu s modelem hradiště, byla realizována díky prostředkům Hlavního města Prahy  a Městské části Praha 15. Odborně se na stezce podíleli: Muzeum hlavního města Prahy, Archeologický ústav AV ČR Praha, Národní památkový ústav Praha, architekti, sochaři, kronikářka MČ Praha 15  a další partneři.

 

Turistická známka No. 1757

Od července 2010 má Stezka historií Hostivaře i svou Turistickou známku No. 1757 – Hradiště Hostivař, která je za 30,- Kč k dostání na 3 místech:
Na radnici – Boloňská 478/1, Praha 10, v recepci
Ve sportovním areálu Na Šancích, Turínská č. 1, Praha 10, u Hostivařské přehrady
V restauraci Na Kačabce, Chalupnická 12/82, Praha 10, která leží přímo na trase stezky

   
Turistická známka Hradiště Hostivař, Kresba hradiště

Příjemné zážitky na stezce historií i přírodou Městské části Praha 15 Vám přeje vedení radnice Městské části Praha 15.

Od 2. října 2014 byl okruh v Hostivaři doplněn o dvě nová zastavení - na Hostivařském náměstí a u Toulcova dvora.