Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Osobnosti Městské části Praha 15

Městská část Praha 15, která se skládá z Horních Měcholup a Hostivaře, je spjata s mnohými významnými osobnostmi z oblasti kultury, politiky, vědy a sportu, které se zde narodily nebo zde během svého života působily a výrazně ovlivnily rozvoj městské části a její kulturní bohatství. Některé osobnosti svým významem zasáhly i do národních dějin nebo překročily hranice České republiky.

P. Josef Antonín Janiš (1749 - 1821)
Přední zemědělský odborník, včelař, badatel, objevitel partenogeneze (samobřezosti) včel (1788),  první zavedl u nás rozběrné úly, zakladatel moderního včelařství v Čechách, v roce 1795 jmenován dopisujícím členem VHS. Byl členem Učené společnosti Království českého, ale především katolickým knězem v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, v letech 1783 až 1796. V roce 1789 napsal první česky psanou knihu o včelařství pod názvem: „Jozefa Antonína Janisse Faráře v Hostivaři Aučinlivé spravování včel pro obecného krajana v Království Českém“. O rok později pak napsal Novou včelní knihu (1790).

P. František Kautský (1769 - 1835)
Proslulý kazatel, spisovatel a autor nábožných písní. Původně vyučený tesař. Po studiích katolický kněz, v Hostivaři působil od roku 1824 do své smrti v roce 1835.

P. Jan Nepomuk Černohouz (1836 - 1919)
Katolický kněz, v Hostivaři v letech 1890 - 1912. Mimo jiné vydal „Encyklopedii příkladů z písma svatého, z dějin církve i z obecného života“ a „Sbírku příkladů dějin slovanských, zvláště českých“.

František Xaver Dvořák (1858 - 1939)
Profesor, spisovatel a představitel katolické moderny. Byl katechetou při Novoměstské dívčí škole v Praze a kromě příspěvků do časopisů Čech, Zora, Vesna aj., vydal sbírky básní, přeložil epigramy B. Verghetiho. Mezi jinými i báseň Kníže a poustevník, která bývala ve školních čítankách až do 50. let.

František Xaver Šalda (1867 - 1937)
Čelný literární kritik 1. poloviny 20. století. Jeho rodiče se přestěhovali do Hostivaře, kde je F. X. Šalda pohřben.

Antonín Švehla, Dr. h. c. (1873 - 1933)
Rodák z hostivařské rodiny starosty a statkáře. Proslul jako politik, v roce 1918 byl jedním z „mužů 28. října“. V období první republiky působil ve funkci ministra vnitra (1918 - 1920) a v letech 1922 - 1929 (s malými pauzami) byl předsedou vlády. Významně ovlivnil vznik Československé republiky a její rozvoj během první republiky. Podrobně je jeho osobnost zpracována v knize Antonín Švehla a Hostivař. 

Akad. malíř Ludvík Vacátko (1873 - 1956)
Akademický malíř, grafik a sochař. Rodiče mu vybrali dráhu důstojníka. Po absolvování vojenské školy působil jako profesor kreslení na pražské kadetní škole. Při zaměstnání  vystudoval AVU u profesorů V. Brožíka a A. Hynaise. Vynikal ve figurální malbě a kompozicích bitevních výjevů a proto si jej vybral Luděk Marold v roce 1897 ke spolupráci na rozměrném panoramatu Bitvy u Lipan a svěřil mu malování koní. Své vzdělání si prohloubil studiem na mnichovské akademii, ve Vídni a v Paříži, kde se blíže seznámil s francouzským moderním uměním. V roce 1898 vystavil dvě rozměrná plátna Ego a Život v pražském Rudolfinu a obdržel za ně prestižní Hlávkovu cenu. Od té doby vystavoval v mnoha evropských městech i v Americe. V Praze založil První českou školu malířskou a v roce 1928 vydal originální knihu „Malířství zvířat“. Jeho žákem byl i slavný krajinář Jindřich Průcha a jeho výtvarný projev ovlivnil malíře Jiřího Židlického a Františka Liebla. Velikou poctou a ohodnocením jeho uměleckých kvalit bylo portrétování prezidenta republiky T. G. Masaryka v sedle jeho oblíbeného koně Hektora. Ludvík Vacátko žil během války se svojí rodinou v Horních Měcholupech č. p. 94.

Eduard Bass (1888 - 1946)
Vlastním jménem Eduard Schmidt. Kabaretiér, konferanciér a recitátor v Červené sedmě, autor a překladatel písní, kupletů a scének, novinář, reportér, redaktor Lidových novin, prozaik, dramatik a humorista, autor románů Klabzubova jedenáctka, Cirkus Humberto a povídek Lidé z maringotek. V patnácti letech se s rodiči přistěhoval do Hostivaře, do vily zvané Královka č. p. 148, ke které patřila „Továrna na kartáčnické zboží, náležející panu Václavu Schmidtovi“. Do roku  1916 byl obchodním zástupcem otcovy továrny v Hostivaři.

Bedřich Šupčík (1898 - 1957)
První zlatý olympionik ČSR. Skvělý gymnasta, první československý sportovec, který 20. července 1924 na VIII. Olympijských hrách v Paříži vybojoval první zlatou medaili pro ČSR ve šplhu bez přírazu (ze sedu) na osmimetrovém laně časem 7,2 s. Vedle zlaté medaile vybojoval ještě bronzovou v gymnastickém víceboji. V roce 1926 v Lyonu a v roce 1930 v Lucemburku se stal dvojnásobným mistrem světa družstev a v roce 1928 na OH v Amsterodamu získal stříbrnou olympijskou medaili. Byl držitelem dalších čtyř medailí z OH i mistrovství světa. Během první republiky a II. světové války žil s rodinou v Hostivaři, kde mimo jiné byl místonáčelníkem  Sokola Hostivař.

Akad. sochař Vendelín Zdrůbecký (1923 - 1986)
Akademický sochař, absolvent AVU v Praze, žák J. Laudy a K. Pokorného, člen Armádního výtvarného studia v Praze, autor památníků, plastik a sousoší s dobovou tématikou  např. návrh pomníku padlým na čestném hřbitově v Hostivaři (1948), památník bitvy u Sokolova  (1951), výzdoba muzea V. I. Lenina (1953), pomník Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové (1955), muzeum Osvětim v Polsku (1962), nositel ceny Víta Nejedlého (1967), „Zasloužilý umělec“ (1982).
V jeho stopách pokračuje syn, Akad. sochař Vít Zdrůbecký (* 1959), který se podílel na plastice Antonína Švehly (2001) v Hostivaři.

Mario Klemens (* 1936)
Dirigent, pedagog. Po gymnáziu v Poděbradech, vystudoval pražskou konzervatoř pod vedením doktora Václava Smetáčka a AVU v Praze u Aloise Klímy a hudební teorii u Miloslava Kabeláče. Po vítězství v mezinárodní dirigentské soutěži ve francouzském Besanconu, nastoupil v divadle J. K. Tyla. Poté působil ve Státní filharmonii Košice a dvanáct let ve Filmovém symfonickém orchestru, jehož byl do roku 1991 šéf dirigentem a natočil hudbu k více než 150 českým a zahraničním filmům.
V jeho stopách pokračuje i jeho syn Adam Klemens (* 1967) – skladatel, dirigent a pedagog, který po pražské konzervatoři absolvoval Hudební fakultu AMU u Václava Riedlbaucha. Získal ceny za autorské skladby u nás i v zahraničí. Spolupracoval na filmech např. Z pekla štěstí, Tmavomodrý svět, na televizním seriálu pro BBC, ale i na muzikálech Monte Cristo a Drakula Karla Svobody. Oba žijí v Praze 15.

RNDr. Jan Koukal, CSc. (* 1951)
Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, vědecký pracovník ÚFPL ČSAV (1974 – 1993),  Primátor hlavního města Prahy (1993 – 1998), Senátor Parlamentu ČR (1996 – 1998), ředitel pražské agentury při EU v Bruselu (2004 – 2006), velvyslanec České republiky ve Vídni. Od roku 1996 je členem komise UNESCO vlády ČR.

Pavel Fiedler (* 1963)
Hudebník, zakladatel Saxofonového kvarteta Bohemia, pedagog. Po gymnáziu vystudoval hru na klarinet na Konzervatoři Jana Deyla v Praze. V roce 1990 spoluzaložil saxofonové kvarteto, kde hraje na sopránový saxofon a se kterým procestoval skoro celý svět. Navíc hostuje v České filharmonii, Symfonickém orchestru FOK a dalších tělesech. Od roku 1986 se věnuje i pedagogické činnosti. Vyučuje saxofon na ZUŠ v Horních Počernicích a na Pražské konzervatoři.

Čestná občanství MČ Praha 15 obdržely od roku 2005 tyto osobnosti:

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (* 1941)
Prezident České republiky. Čestné občanství bylo uděleno jako projev úcty za návštěvu MČ Praha 15 v prosinci 2003, kdy pokřtil knihu Antonín Švehla a Hostivař, ke které napsal úvodní slovo. Ocenění přijal v rámci své celodenní návštěvy Prahy 15, dne 21. listopadu 2005.

Drahuše Čouková (1923 - 2007)
Žila v Horních Měcholup. Ocenění získala za celoživotní aktivní činnost v různých spolcích a sdruženích - v Obci baráčníků, v divadelním spolku a ve Sboru dobrovolných hasičů, jehož členkou byla přes šedesát let.

Zdeněk Ježil (1932 - 2013)
Z Horních Měcholup. Ocenění získal za dlouholeté řízení obce a členství v mnoha spolcích. Byl dlouholetým starostou Sboru dobrovolných hasičů a je zasloužilým členem.

Doc. PhDr. František Dvořák, CSc. (* 1942)
Z Hostivaře. Ocenění získal za dlouholetý podíl na rozhodování městské části. V letech 1994 až 2002 a od roku 2006 je členem zastupitelstva, v letech 1994 až 1998 byl radním MČ Praha 15. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, obor tělesná výchova – biologie. Byl vrcholovým sportovcem v běhu na lyžích a reprezentantem Československa v orientačním běhu. Třicet let učil na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK), kde se profesionálně věnoval lyžování, cyklistice, horolezectví a dalším sportovním aktivitám. V roce 1991 se stal předsedou České asociace univerzitního sportu a od roku 1996 je místopředsedou Českého olympijského výboru (ČOV) pro sport.

RNDr. Jiří Grygar, CSc. (* 1936)
Z Hostivaře. Významný, mezinárodně uznávaný astrofyzik, člen Fyzikálního ústavu AV ČR, dlouholetý předseda České astronomické společnosti a Učené společnosti ČR, víceprezident Evropské rady skeptických organizací, zakládající člen Evropské astronomické společnosti a autor několika populárně-vědeckých a velmi oblíbených knih o astronomii. Je nositelem řady významných cen za popularizaci vědy a několika literárních ocenění. Na jeho počest  a za přispění ke znalostem o meteorech, kometách a proměnných hvězdách byla pojmenována planetka č. 3336 „Grygar“. Pro občany Prahy 15 a žáky ZŠ pořádá přednášky.

Akad. mal. Jaroslav Chudomel (1929 - 2016)
Z Hostivaře. Studoval u K. Müllera na Státní grafické škole v Praze, u prof. C. Boudy a K. Lidického na Pedagogické fakultě UK v Praze a u prof. V. Rady a V. Silovského na AVU v Praze. Je členem skupiny grafiků SČUG Hollar. Od roku 1958 vystavuje kolektivně a připravil více než 50 samostatných výstav u nás a v zahraničí. Jeho výtvarná díla, mimo jiné i s náměty Hostivaře, šíří slávu Prahy 15 daleko za její hranice.

Miroslav Jabulka (1923 - 2007)
Z Hostivaře. Ocenění převzal za aktivní členství v mnoha spolcích a volejbalovém oddílu. Byl spoluzakladatelem a aktivním členem Malého divadla. Jako dlouholetý člen zastupitelstva zastával funkci oddávajícího a ceremoniáře při vítání občánků.

František Tuček (1918 - 2008)
Z Hostivaře. Byl oceněn za aktivní účast v zahraniční československé armádě a přednášky pro žáky základních škol.

Ing. Karel Strnad (* 1951)
Z Horních Měcholup. Trojnásobný mistr ČR v karate. Ocenění získal za založení a dlouholeté vedení Sportovního klubu bojových umění v Hostivaři. Patří k zakladatelům karate v České republice, věnuje se mu od roku 1969. Je držitelem stupně 6. DAN karate, mezinárodním instruktorem karate, mezinárodním rozhodčím s právem rozhodovat na mistrovstvích světa a Evropy a mezinárodním komisařem s právem udělovat technické stupně DAN, tedy černý pásek registrovaný v Tokiu. Je předsedou Českého svazu karate JKA a místopředsedou České unie bojových umění.

Ing. arch. František Bradáč (1917 - 2009)
Z Hostivaře. Ocenění obdržel za celoživotní významný podíl na rozvoji Hostivaře. Zrealizoval zde  mnoho staveb a projektů.

Rudolf Machka - in memoriam (1944 - 2004)
Za dlouholetý aktivní podíl na rozvoji Prahy 15. Od roku 1994 byl členem zastupitelstva a radním MČ Praha 15, až do své smrti. Bydlel v Hostivaři.


Dne 7.4.2005 byla předána čestná občanství těmto osobnostem:
Zleva: Ing. Karel Strnad, Akad. malíř Jaroslav Chudomel, RNDr. Jiří Grygar, CSc., Ing. arch. František Bradáč, Miroslav Jabulka, starosta MČ Praha 15 Jan Nádvorník, Doc. PhDr.  František Dvořák, CSc., paní Machková převzala cenu in memoriam za svého manžela, Zdeněk Ježil a František Tuček. Sedící: Drahuše Čouková

Jiřina Bohdalová (* 1931)
Ocenění získala u příležitosti významného životního jubilea.  Jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších hereček v České republice bydlí v Hostivaři od roku 1980. Kromě jiných uznání získala cenu Český lev za nejlepší ženský výkon v hlavní roli a deset „zrcadel TýTý“.

Vladimír Klega (* 1934)
Z Horních Měcholup. Ocenění dostal za podíl na vzniku nového správního  obvodu  Praha 15.  Byl  členem  samosprávy  MČ Praha - Horní Měcholupy,  která  vznikla  v roce 1990. Zasloužil se o vytvoření MČ Praha 15 a získání budovy bývalého hotelu Viktoria pro vybudování radnice.

Jan Nádvorník (* 1949)
Z Hostivaře. Ocenění získal za rozvoj Městské části Praha 15. Od listopadu 1994 do roku 2006 zastával funkci starosty MČ Praha 15. Během dvanácti let jeho manažerské činnosti došlo k viditelným změnám a rozvoji městské části ve všech oblastech. Má osobní zásluhu na postavení busty Antonína Švehly v Hostivaři. Od roku 2004 je senátorem PČR.


Dne 19.10.2006 převzaly titul Čestný občan tyto osobnosti:
Zleva: zástupci starosty MČ Praha 15 Jiří Petříš a PhDr. Marcela Štiková předali ocenění – Jiřině Bohdalové, Janu Nádvorníkovi a Vladimíru Klegovi.

Jiří Petříš in memoriam (1944 - 2011)
Z Hostivaře.  Ocenění získal za dlouholeté úsilí o rozvoj MČ Praha 15. Od roku 1998 byl členem Zastupitelstva MČ Praha 15 ve třech volebních obdobích. Od roku 2002 do roku 2006 zastával funkci zástupce starosty městské části. Dne 27. listopadu 2006 byl, po komunálních volbách, zvolen do funkce starosty MČ Praha 15. Během svého působení ve funkci starosty se aktivně účastnil veřejného a politického života. Jako hostivařský rodák byl patriotem, kterému ležela na srdci budoucnost jak Hostivaře, tak celého regionu Prahy 15 a proto podporoval rozvoj Městské části Praha 15 ve všech oblastech jejího života. 

Marie Zdeňková (* 1953)
Z Horních Měcholup. Ocenění obdržela za mnohaleté úsilí o rozvoj MČ Praha 15. Na radnici pracuje od roku 1993 a  od téhož roku je také kronikářkou. V rámci mapování historie Prahy 15 napsala 9 svazků kronik, autorsky spolupracovala na 19 knihách, zpracovala několik pohlednic, včetně 3D pohlednic Prahy 15, nástěnný kalendář, skládací Mapu Prahy 15, připravila několik desítek samostatných výstav, spoluvytvářela „Stezku historií Hostivaře“, dle jejího návrhu byla též vyrobena turistická známka této naučné stezky. Připravila nespočet přednášek, prezentací a komentovaných prohlídek naší MČ. Spolupracuje s pamětníky, spolkovými organizacemi, farností, pořizuje fotodokumentaci. Zúčastnila se několika televizních a rozhlasových natáčení, napsala mnoho příspěvků do novin, časopisů, internetových článků, ale i encyklopedií. Za mnohaletou badatelskou, publikační a organizační činnost, věnovanou životu a dílu Antonína Švehly, obdržela v roce 2012 Cenu Antonína Švehly. Kromě toho se věnuje redaktorské a publikační činnosti v časopise Hlasatel. Rozšiřuje zájem občanů o své bydliště, jeho historii, rozvoj, významné osobnosti a rodáky, pamětihodnosti i přírodní krásy. 


Dne 11.7.2012 převzaly titul Čestný občan od starosty MČ Praha 15 Ing. Pavla Klegy tyto osobnosti:
Zleva: Růžena Petříšová, Marie Zdeňková

Ing. Karel Sedláček (1927 - 2016)
Z Hostivaře. Čestný předseda obvodní organizace ČSBS Praha 15 získal ocenění za mnohaletou spolupráci s Městskou částí Praha 15. Významně se podílí  na připomínání hrdinného boje našich předků za vznik Československé republiky v roce 1918 a její osvobození z německé nacistické okupace v roce 1945. Podílel se i na vzniku obvodní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 15, jejímž byl prvním předsedou. Je nositelem Čs. válečného kříže 1939 a řady dalších medailí a uznání od vrcholných představitelů České republiky.


Dne 10.9.2014 převzal titul Čestný občan Ing. Karel Sedláček

Václav Šimek (* 1960)
z Horních Měcholup. Ocenění získal za mnohaleté úsilí o rozvoj MČ Praha 15. Tři volební období byl členem zastupitelstva a rovněž působil jako člen výborů a komisí, je členem Bezpečnostní rady, Protipovodňové komise a Krizového štábu MČ Praha 15. Většinu svého dosavadního života věnoval práci pro dobrovolné hasiče. Řádným členem Sboru dobrovolných hasičů (dále SDH) je od roku 1975. Velitelem Jednotky SDH se stal v roce 1984. V roce 1995 byl zvolen do funkce náměstka starosty Městského sdružení hasičů Praha a člena výkonného výboru. Tuto funkci vykonával po 4 volební období celých 20 let. V současné době je členem odborné rady velitelů, kterou vedl v období 2010 do 2015. Nyní se zúčastňuje Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu ve funkcích: rozhodčí, rozhodčí disciplíny a dvakrát byl pověřen funkcí velitele soutěže Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Je držitelem Nejvyššího Řádu svatého Floriána, z rukou Pražského primátora převzal ocenění za práci u dobrovolných hasičů. Ministr vnitra mu udělil Čestnou medaili Hasičského záchranného Sboru ČR a od HZS hl. m. Prahy převzal pamětní medaili.

Edita Kosinová (1921 - 2018)
z Hostivaře. Politická vězenkyně německých nacistických a koncentračních táborů získala ocenění za příkladný postoj k životu  a  osobní  útrapy spojené s 2. světovou válkou,  udržování tradic pro uchování  paměti národa a osobní přínos na rozvoji Obvodního výboru ČSBS Praha 15. V prosinci 1941 byla zatčena a odvlečena do Terezínského ghetta, odkud byla vysvobozena až v květnu 1945. Krátce po druhé světové válce, v roce 1946, vstoupila do Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, které se spojilo s Československou obcí legionářskou a Svazem národní revoluce a vytvořilo společnou organizaci Svaz bojovníků za svobodu. Po přestěhování do Hostivaře (před rokem 1994) se zapojila do činnosti tehdejší 147. základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, která působila v Hostivaři a Horních Měcholupech. Ve funkci sociálně zdravotní referent se stará o starší účastníky národního boje za osvobození z německé nacistické okupace v Hostivaři a Horních Měcholupech.


Dne 27.1.2016 převzali titul Čestný občan paní Edita Kosinová a pan Václav Šimek

Věra Hanušová (1923 - 2019)

Z Hostivaře. Je členkou Sokola již od roku 1929. Od roku 1955 se stala cvičitelkou TJ Hostivař. 30 let vedla oddíl zdravotního cvičení v TJ Hostivař a po znovuobnovení Sokola v roce 1995, pokračovala ve své činnosti pod jeho hlavičkou. Za svou práci získala řadu medailí, diplomů a jiných ocenění.

Jan Beran (* 1939)

Z Hostivaře. Umělecký kovář pan Jan Beran vystudoval Vyšší průmyslovou školu v Betlémské ulici a maturoval v roce 1958. Od mládí hrál pozemní hokej v TJ Hostivař. S týmem byli několikanásobnými mistry republiky. V roce 1973 obdržel titul „Mistr sportu“. V roce 1975 ukončil aktivní sportovní činnost a stal se trenérem žen v pozemním hokeji za TJ Hostivař. Roku 1972 nastoupil do hostivařské kovárny, kterou v té době provozovalo Družstvo kovářů a vedl ji jeho otec. Po jeho odchodu do důchodu převzal vedení kovárny. V roce 1990 restituoval kovárnu, založenou v roce 1897, zpět a pokračoval v práci ve vlastní rodinné firmě. Zde pracoval až do doby, kdy odešel do zaslouženého důchodu. Zasadil se o udržování řemeslných tradic v naší městské části.

Bc. Jiří Stárek (* 1964)

Ředitel Základní umělecké školy (ZUŠ) Hostivař. Ocenění mu je uděleno za mnohaleté úsilí o rozvoj městské části v oblasti uměleckého školství a pedagogiky. Absolvoval Pražskou konzervatoř v oboru hra na klarinet a současně s tím studoval i UMPRUM – obor kresba. Od roku 1984 se soustavně věnuje pedagogické práci. Po roce 1989 jako člen orchestru Městských divadel pražských spoluzakládal Unii Československých orchestrálních hudebníků. Od roku 2001 působil čtyři roky jako asistent místopředsedy Senátu Parlamentu ČR a člen správní rady společnosti RESPEKT. Byl iniciátorem založení specializovaného studia pro ZUŠ v Centru školského managementu při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Působí ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze a od roku 2001 je ředitelem ZUŠ Hostivař a krajským předsedou AZUŠ ČR. Je manažerem projektu Pilot v ZUŠ. Roku 2014 byl spoluzakladatelem Akademie umění a kultury Praha 15 (Akademie III. věku) v ZUŠ Hostivař.

Dne 30.1.2017 převzali titul Čestný občan zleva pan Jan Beran, paní Věra Hanušová a Bc. Jiří Stárek

Galla Macků (* 1952)

z Hostivaře. Absolvovala Státní konzervatoř v Praze, obor operní zpěv a režie. Bezprostředně po ukončení studií přijala angažmá v Hudebním divadle v Karlíně, kde jako sólistka účinkovala bez přestávky 30 let. Ztvárnila řadu sólových rolí, má řadu gramofonových, rozhlasových a televizních nahrávek, podílela se na vzpomínkové knize o Hudebním divadle Karlín s názvem Z operety do operety, která vyšla v roce 1996, a knihy s CD s nejznámějšími koledami Procházka vánoční Prahou z roku 2001. Je dvojnásobnou držitelkou ceny literárního fondu za Manon Lescaut a za Eurydiku v rockovém muzikálu Orfeus a Eurydika. Za roli Mařenky Zieglerové v muzikálu o jedné z největších českých operetních umělkyň Superhvězda Mařenka byla nominována na Cenu Thálie 1996. Část jejího mistrovství jsme měli možnost shlédnout při různých příležitostech přímo v městské části, na vánočních koncertech v kostele Stětí sv. Jana Křtitele nebo ve Švehlově sokolovně. Rovněž prezentovala městskou část v Žilině.
Své zkušenosti předává nejen jako pedagog na mezinárodní konzervatoři, ale také jako hlasová poradkyně v divadlech v  Mladé Boleslavi, Pardubicích nebo v Divadle ABC v Praze.

František Vanc (* 1946)

z Horních Měcholup. Od mládí se celoživotně věnuje práci ve Sboru dobrovolných hasičů. Od roku 1967 působí ve SDH Horní Měcholupy, v různých pozicích - vzdělavatel, organizační referent, místostarosta. V roce 1993 spoluzaložil požární soutěž „O pohár Měcholup“. V letech 1980 – 1990 byl členem místního zastupitelstva. Od roku 2005 zastává funkci místostarosty SDH. Pravidelně a aktivně se zúčastňoval všech akcí pořádaných městskou částí nebo dobrovolnými hasiči (např. přestavba nebo stěhování hasičské zbrojnice, oprava Pomníku padlým hrdinům, účastnil se pomoci při povodních, pomáhal při oslavách 700. výročí Horních Měcholup apod.). Je hlavním organizátorem kulturních a společenských akcí pro veřejnost. Hasičské plesy a taneční zábavy pořádá několikrát do roka. Na zábavách často působí i jako hudebník, je součástí skupiny Duo Vanc. V hasičském sboru má velký podíl na soutěžích požárního sportu, kde se jako vedoucí družstva, spolu s trenérem, zúčastňuje všech soutěží a Memoriálů po celý rok. V požárním útoku je družstvo právoplatným čtyřnásobným vítězem Podlipanské ligy za roky 2013, 2014, 2015 a 2016. Je držitelem Nejvyššího řádu sv. Floriána a titulu Zasloužilý hasič.

Dne 29.1.2018 převzali titul Čestný občan zleva paní Galla Macků a pan František Vanc

Antonín Švehla in memoriam (1873 - 1933)

z Hostivaře. Byl neformálním vůdcem mužů 28. října, kteří se podstatně zasloužili o vznik samostatného Československa. Antonín Švehla byl vedle T. G. Masaryka nejdůležitější osobností. V roce 1920 byl jmenován ministrem vnitra a v období let 1922–1929 byl ministerským předsedou tří vlád. Podílel se na třech pilířích budování státu: 28. říjen, pozemková reforma a ústava. V roce 1927 byl navržen na prezidenta, ale on odmítl a podpořil T. G. Masaryka. Byl rodákem z Hostivaře, které zůstal věrný až do smrti. Stal se pravým vůdcem lidu, který ho z úcty, po jeho smrti, uctíval stavbou mnoha pomníků, soch, mohyl, pamětních desek, sázením stovek Švehlových lip, sadů a alejí. Čestné občanství MČ Praha 15 mu bylo uděleno usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z – 256 ze dne 5. 9. 2018.
Dne 28. října 2018 bylo Antonínu Švehlovi in memoriam propůjčeno nejvyšší státní vyznamenání České republiky Řád Bílého lva.