Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

 

Místní Agenda 21

 

 

Místní Agenda 21 vychází z mezinárodního dokumentu OSN, nazvaného Agenda 21, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji „Místní Agenda 21 (MA21) je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

MA21 zapadá do širšího proudu snahy o kvalitní veřejnou správu, která je zahrnuta pod pojem „good governance“ („řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). Kvalitní správa věcí veřejných, musí být otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Jedině taková veřejná správa může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či regionu. A právě MA21 je procesem, jehož je udržitelný rozvoj základním cílem. Nezbytnou součástí fungující MA21 jsou:

•    kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování;
•    průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství;
•    systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji.

MA 21 sleduje a popisuje nastavení klíčových procesů veřejné správy, které jsou nezbytné pro realizaci Agendy 21 v místních či regionálních podmínkách a zároveň počítá s dalším nezbytným aspektem – sledováním reálných dopadů různých aspektů rozvoje lokality pomocí indikátorů udržitelného rozvoje. Indikátory neboli ukazatele udržitelného rozvoje jsou praktickým nástrojem pro měření postupu práce na MA21. Je to určitá množina informací, která ukazuje, zda se proces stanoveným cílům přibližuje nebo se od nich vzdaluje. Slouží k tomu, aby bylo zřejmé, zda vyvíjené aktivity mají žádoucí dopad na vybrané oblasti.

MČ Praha 15 se připojila k projektu „Mobilní rozhlas - Zlepšeme Česko jako jedné z mnoha možných platforem. Na základě této nové koncepce participace s občany a komunikace s nimi Zastupitelstvo MČ Praha 15 souhlasilo (usnesením Z-40 ze dne 27.3.2019, PDF 44 kB) s ukončením členství v Národní síti Zdravých měst ČR (NSZM).
Městská část se může i nadále a nezávisle na členství v NSZM zapojovat do celostátních kampaní (např. Den Země apod.), stejně jako podporovat komunitní plánování s veřejností, diskuse nad vybranými tématy, či zkvalitňování práce municipality. I nadále bude zapojena do Místní agendy 21 (kat. D), kdy je městské části umožněno žádat o dotace z MHMP a účastnit se bezplatného  vzdělávání v oblasti „good governance“ (řádná správa věcí veřejných) a participace. Zároveň chceme využít platformu „Zlepšeme Česko - Mobilní rozhlas“, která nabízí širší uplatnění a celkovou koncepci komunikace, participace a spolupráce s občany.
Ukončením členství se v žádném případě nezříkáme konceptu a tématu zdravého města a výměny zkušeností či sdílení dobé praxe s ostatními městskými částmi.

Participativní rozpočet MČ Praha 15 je součástí programového prohlášení Rady MČ Praha 15 na období 2018-2022. Tento rozpočet je jedním z nástrojů jak prosazovat zájmy občanů  pomocí  realizace  projektů, které si oni sami zvolí.
Leták najdete zde (JPG, 229 kB)
 

Politik MA21: Mgr. Jitka Kolářová
Koordinátor MA21: Dana Jechoutková
Pro kontakt v rámci Agendy21 použijte kontaktní email: ma21@praha15.cz

 

Aktuality Dokumenty Participativní rozpočet