Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Kancelář tajemníka

Tajemník: Mgr. Cejnar Aleš MPA

Zajišťuje všechny informační vstupy ve smyslu styku s občany nebo jinými organizacemi.
Vede agendu obrany a ochrany obyvatelstva, řeší mimořádné události, zajištuje hospodářskou mobilizaci, krizové plánování, ochranu utajovaných informací, koordinuje činnost dobrovolných hasičů.

Oddělení informatiky

Provádí údržbu a opravy VT, podporu uživatelů, zajišťuje požadavky odborů na VT

Oddělení personální a mzdové

Zajišťuje personální a mzdovou agendu pro zaměstnance úřadu.

Oddělení administrativní / Referát spisové služby

Podatelna - přijímá mimo poštovních zásilek také osobně od občanů předávané doklady pro jednotlivé odbory, eviduje je, na požádání potvrdí převzetí podání.
Výpravna - vypravuje zásilky vzniklé z činnosti úřadu, zveřejňuje informace na úřední desce a v informačních skříních. 
Recepce - poskytuje všem občanům základní informace a odpovědi na dotazy, zejména: 
- kde má pracoviště hledaný referent nebo kde je pracoviště jednotlivých odborů úřadu 
- předává žadatelům tiskopisy, poskytne úvodní informace o jejich vyplňování a doplňujících dokladech 
- kontakt při vstupu občanů mimo úřední dny, pokud byl dohodnut předem s pracovištěm odboru nebo může-li příslušný referent návštěvu přijmout 
- informuje o dalších pracovištích státní správy pro obvod 
- zajišťuje kopírování včetně dokladů potřebných při správním řízení

Oddělení hospodářské správy / referát zásobování a evidence majetku

- zajišťuje technické, provozní a hospodářské  potřeby úřadu, správu majetku úřadu a vytváří podmínky pro plnění úkolů a činností pracovníků úřadu 
- zajišťuje komplexní obsluhu spojových zařízení, všechny technicko-provozní úkoly pro zajištění chodu úřadu a jeho ostrahy 
- provádí evidenci, nákup a servis majetku, nutného pro zajištění výkonu činnosti úřadu

Popis činnosti najdete zde.