Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)

1. Název

Městská část Praha 15

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 15 vznikla dnem komunálních voleb dne 18.11.1994 spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, v současné době ve znění zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a na základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy č. 41/14 ze dne 23.6.1994. Celková rozloha území Městské části Praha 15 činí 2 820 ha a počet obyvatel MČ Praha 15 je 37 950.


Městská část Praha 15 vykonává přenesenou působnost podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy na svém území a od 1.7.2001 ještě na území městských částí Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dubeč, Praha - Petrovice a Praha -  Štěrboholy

3. Organizační struktura

Informace ke stažení

4. Kontaktní spojení

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10
Tel.: 281 003 111
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 - 12 a 13 - 17.30
Adresa elektronické podatelny: podatelna@praha15.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa 8 - 17.30

4.4 Telefonní čísla

ústředna: 281 003 111
informace: 281 003 190,191
podatelna: 281 003 192,193
resp. telefonní seznam ÚMČ Praha 15

4.5 Čísla faxu

Fax: 274 864 756

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.praha15.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@praha15.cz
ID datové schránky: nkybvp5

Podrobné informace najdete zde.

4.8 Další elektronické adresy

posta@praha15.cz

5. Případné platby lze poukázat

19-2000719399/0800

6. IČO

00231355 

7. DIČ

CZ00231355 (od 1.1.2005)

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

V textové podobě je rozpočet k nahlédnutí na ekonomickém odboru.

9. Žádosti o informace

 • Získat informace, podávat žádosti, stížnosti, návrhy, podněty atd., lze prostřednictvím informační služby ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10.
 • Dále písemně na adresu úřadu: Úřad městské části Praha 15, příslušný odbor, Boloňská 478/1, 109 00, Praha 10.
 • Další možností je elektronická pošta e-mail a to přes e-mailovou adresu podatelny:
  podatelna@praha15.cz
 • Pokyn tajemníka stanovující nová pravidla pro poskytování informací a postup pro přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací je ke stažení (PDF, 1.9 MB)

Formulář pro podání žádosti o informaci je k dispozici ke stažení (DOC, 29 kB).

 • Přehled žádostí za rok 2020:
   Odpověď
   na žádost
   Název  Přílohy
   01 (PDF, 68 kB) Seznam všech tajemníků či tajemnic, kteří působili na
  Úřadu městské části Praha 15 od 12. 11. 2000
   
   02 (PDF, 91 kB) „Žádám o poskytnutí meritorních soudních rozhodnutí
  (s právní mocí v posledních 10 letech) včetně případných
  znaleckých posudků v rámci těchto soudních řízeních...
   Příloha č. 1 (PDF, 2.58 MB)
   Příloha č. 2 (PDF, 547 kB)
   03 (PDF, 69 kB) Informace týkající se spolku 01/14 Český svaz ochránců
  přírody, ZO – NATURA QUO Vadis...
   
   04 (PDF, 70 kB) Kopie určitých listin, které jsou podstatnými listinami
  ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných
  bytových projektů, které se realizují na území MČ...
   Příloha č. 1 (PDF, 763 kB)
   Příloha č. 2 (PDF, 636 kB)
   05 (PDF, 72 kB) Zaslání investičních plánů MČ Praha 15 pro rok 2020,
  resp. seznamu investičních/stavebních projektů...
   
   06 (PDF, 70 kB) Zaslání kolaudačního rozhodnutí na parkoviště, které
  leží na pozemku parcelní číslo 370/181 v k.ú. Hostivař.
   Příloha (PDF, 273 kB)
   07 (PDF, 89 kB) Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně
  za posledních 5 kalendářních roků? Kolik činí náklady...
   
   08 (PDF, 89 kB) Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost
  účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin...
   
   09 (PDF, 93 kB) Kolik podnětů týkajících se porušování povinností
  provozovatelů stacionárního zdroje podle § 17...
   
   10 (PDF, 93 kB) Kolik správních řízení bylo zahájeno na oddělení
  přestupků od 1.1.2016 do 29.2.2020...
   
   11 (PDF, 88 kB) Kolik správních řízení bylo zahájeno u stavebního úřadu
  od 1.1.2016 do 29.2.2020? Kolik námitek podjatosti...
   
   12 (PDF, 89 kB) Kolik správních řízení bylo zahájeno na oddělení přestupků
  od 1.1.2006 do 31.12.2015?
   
   13 (PDF, 88 kB) Kolik správních řízení bylo zahájeno u stavebního úřadu
  od 1.1.2006 do 31.12.2015?
   
   14 (PDF, 71 kB) Poskytnutí informací souvisejících s odpojováním staveb
  od systému centrálního zásobování teplem...
   
   15 (PDF, 140 kB) V Hlasateli č. 2/2020 v článku Zpráva občanům...  Příloha (PDF, 553 kB)
   16 (PDF, 124 kB) Poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů
  nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb...
   
   17 (PDF, 70 kB) Kopie určitých listin, které jsou podstatnými listinami
  ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných
  bytových projektů...
   Příloha č. 1 (PDF, 129 kB)
   Příloha č. 2 (PDF, 427 kB)
   Příloha č. 3 (PDF, 266 kB)
   Příloha č. 4 (PDF, 569 kB)
   18 (PDF, 99 kB) Na základě jakého souhlasu je na pozemku č. 1725/2 je umístěna
  stavba umožňující trvalé či přechodné obývání.
   
   19 (PDF, 87 kB) Zaslání kopií podaných námitek podjatosti na přestupkovém
  oddělení Městské části Praha 15 a současně o zaslání kopií
  rozhodnutí...
   Příloha č. 1 (PDF, 130 kB)
   Příloha č. 2 (PDF, 190 kB)
   Příloha č. 3 (PDF, 99 kB)
   20 (PDF, 87 kB) Zaslání kopií podaných námitek podjatosti u stavebního
  úřadu Městské části Praha 15 a současně o zaslání kopií
  rozhodnutí o těchto námitkách, a to za období od roku 2016-2020
   Příloha (PDF, 223 kB)
   21 (PDF, 88 kB) Protokoly z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami,
  kontroly prokázání kvalifikací a posouzení a hodnocení nabídek...
   Příloha č. 1 (PDF, 150 kB)
   Příloha č. 2 (PDF, 151 kB)
   22 (PDF, 90 kB) Podklady na základě, kterých byly schváleny dodatky smlouvy
  ke smlouvě SML-2018-10375 - Výstavba hokejbalového hřiště...
   Příloha č. 1 (PDF, 837 kB)
   Příloha č. 2 (PDF, 614 kB)
   Příloha č. 3 (PDF, 83 kB)
   Příloha č. 4 (PDF, 281 kB)
   Příloha č. 5 (PDF, 228 kB)
   Příloha č. 6 (PDF, 387 kB)
   Příloha č. 7 (PDF, 146 kB)
   Příloha č. 8 (PDF, 457 kB)
   23 (PDF, 101 kB) Požadavek na reálnou částku vydanou na dotační program
  v oblasti kultury...
   
   24 (PDF, 83 kB) V souvislosti s usnesením Rady hlavního města Prahy
  č. 377 ze dne 2.3.2020 zaslání těchto informací..
   
   25 (PDF, 87 kB) Poskytnutí rozhodnutí vydaného v řízení
  sp. zn. 41960/2013/OUPSU/HVo...
   Příloha č. 1 (PDF, 135 kB)
   Příloha č. 2 (PDF, 128 kB)
   26 (PDF, 87 kB) Veškeré odeslané dokumenty místostarosty Petra Neumanna,
  evidované v souladu s vyhláškou č. 259/2012...
   
   27 (PDF, 85 kB) Jaké řízení bylo nebo je vedeno pod sp. zn. 57158/2018/OST/AHe,
  jaká konkrétní data k osobě účastníka byla využita...
   
   28 (PDF, 85 kB) Má ÚMČ Praha 15 Informační středisko a kulturní centrum?
  Kolik má ÚMČ Praha 15 takových to Informačních středisek...
   
   29 (PDF, 89 kB) Rozhodnutím zdejšího stavebního úřadu
  č.j. ÚMČ P15 6740/2015/OST/AHe...
   
   30 (PDF, 109 kB) Jaká je frekvence a způsob sečení trávníků, přehled trávníků,
  kde se v porovnání s předcházejícím obdobím již neprovádí...
   
   31 (PDF, 90 kB) Probíhala u Vás v minulém roce 2019 privatizace bytového fondu?  
   32 (PDF, 84 kB) Dokument oznámení o zahájení územního řízení na stavbu nazvanou
  „Polyfunkční obytný soubor Ekocity Hostivař na parc. č. 2484, 2497/1,
  2535/5 a 2550/1 v k.ú. Hostivař“
   Příloha (PDF, 1 MB)
   33 (PDF, 84 kB) Zaslání kopií stavebních povolení...  Příloha (PDF, 465 kB)
   34 (PDF, 100 kB) Veškeré odeslané dokumenty pana místostarosty...  
   35 (PDF, 63 kB) Rozhodnutí v řízení o přestupku sp. zn. SZ ÚMČ P15 44895/2018...  Příloha (PDF, 326 kB)
   36 (PDF, 83 kB) Rozhodnutí ve věci územního řízení na stavbu nazvanou...  
   37 (PDF, 85 kB) Žádám o poskytnutí informací Kdo a Co se staví
  na pozemku 337/3 k.ú. Horní Měcholupy?
   
   38 (PDF, 96 kB) Poskytnutí informací z rozhodnutí resp. z dokumentů
  nahrazujících rozhodnutí...
   
   39 (PDF, 86 kB) Znění Dohody o uznání dluhu a splátkách č. 221 mezi
  Městskou částí Praha 15 a společností...
   Příloha (PDF, 91 kB)
   40 (PDF, 67 kB) Poskytnutí vškerých písemností (rozhodnutí, vyjádření, stanoviska),
  které obdržel nebo vydal odbor stavební ÚMČ Praha 15...
   
   41 (PDF, 379 kB) Přesné vyčíslení úroků z prodlení a smluvní pokuty k datu podání
  první žádosti společnosti...
   Příloha č. 1 (PDF, 105 kB)
   Příloha č. 2 (PDF, 52 kB)
   Příloha č. 3 (PDF, 143 kB)
   42 (PDF, 90 kB) Kolaudace domu v Padovské ulici, čp 696/3  
 • Archiv žádostí
   Rok: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 (DOC, 84 kB), 2010 (DOC, 41 kB)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz. bod 9.

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 15 lze podat pouze písemně, a to:

 • Poštou na adresu úřadu:
   Úřad městské části Praha 15
   název příslušného odboru, který rozhodnutí vydal
   Boloňská 478/1
   109 00 Praha 10
 • Osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
 • Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu podatelny: podatelna@praha15.cz
 • datovou zprávou přes systém datových schránek

V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.
Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Elektronický formulář  Žádost o poskytnutí informace (DOC, 29 kB).
Další formuláře najdete na webu Prahy 15 - např. zde.
a rovněž na Portálu veřejné správy

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitejší používané předpisy

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-LEx

Případně o nahlédnutí do uvedených právních předpisů můžete požádat na informacích ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10:

pondělí a středa 8:00 - 18:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hod.
pátek 8:00 - 14:00 hod.

 

14.2 Vydané právní předpisy

14.3 Vydané právní předpisy Hlavního města Prahy

Vyhledávání v právních předpisech Hlavního města Prahy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník ke stažení (DOC, 35 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí MHMP podle ustanovení § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde (PDF, 231 kB) resp. zde (PDF, 147 kB).

16. Licenční smlouvy

16.1 Zapůjčeno od MHMP

 • PJSoft - Infomapa
 • CDSW - GIS (CityInfo...)
 • Corpus Solutions - RSA Security
 • Gordic - Ginis
 • Proxio
 • E-spis

16.2 Zakoupeno

 • MS Windows 7/8/10
 • MS Office 2010/2013/2016
 • MS Windows Server 2008/2012/2016
 • MS Exchange 2016
 • TRIADA spol s.r.o. - Munis (EO,Matrika,Legalizace-vidimace)
 • CODEXIS
 • Gordic - Ginis (část modulů částečně hrazena MHMP)
 • Datacentrum DC2
 • AVAST!

a další provozní software

16.3 Vzory licenčních smluv

16.4 Výhradní licence

17. Výroční zprávy