Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů dle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


I. Správce osobních údajů
Název: Městská část Praha 15
Sídlo: Boloňská 478, Praha 10
IČ: 00 231 355
ID datové schránky: nkybvp5
Právní forma: městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail): 281 003 111, podatelna@praha15.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje:
                                                                                      Ipserová Linda, DiS., dpo@praha15.cz


II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu jejich zpracování. Účel je stanoven právním předpisem nebo správcem.


III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (žádost, podnět apod.),
 • vlastní činnost (z moci úřední),
 • jiné orgány veřejné moci (v rámci právních předpisů),
 • veřejně přístupné registry, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).
   

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, datum narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje – telefon, fax, e-mail apod.)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • údaje poskytnuté na základě právních předpisů (např. zdravotní záznamy a zprávy)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté se souhlasem subjektu údajů (zpracování fotografií, použití dalších osobních údajů za účelem výběrového řízení apod.)


V. Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby
 • právnické osoby
 • zaměstnanec správce
 • osoby ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání


VI. Kategorie příjemců osobních údajů

 • fyzické osoby
 • právnické osoby
 • správce, popř. zpracovatel (je-li odlišný od správce)
 • orgány veřejné správy a další v rámci plnění právních povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

 

VII. Účel zpracování osobních údajů

 • plnění právních povinností stanovených právními předpisy
 • výkon veřejné moci
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • účely stanovené správcem

 

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí a odpovídá za něj správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem (tj. subjekt zmocněný či pověřený zpracováním osobních údajů správcem). Ke zpracování dochází prostřednictvím jak výpočetní techniky, tak i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, tak i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu osobních údajů a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


IX. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování, nejdéle však po dobu stanovenou právními předpisy a vnitřními předpisy správce vydanými na jejich základě.


X. Souhlas
Správce zpracovává osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem se souhlasem subjektu údajů.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to stejným způsobem jako byl uzavřen, tedy písemnou formou a osobním předáním, zasláním na kontaktní údaje správce nebo způsobem zaručeného elektronického doručování (dle zvoleného doručení změny souhlasu bychom Vás chtěli upozornit, že Vás můžeme požádat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu).

Zpracování osobních údajů provádí a odpovídá za něj správce.
Správce může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, tj. jiný subjekt než je správce, zpracováním osobních údajů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Podle právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (účel a rozsah),
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud jejich zpracování nesouvisí s plněním právní povinnosti,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu pouze na základě níže uvedených zákonných důvodů, zejména pro splnění právní povinnosti, která se na něho vztahuje, přičemž vaše výše uvedené právo tím není dotčeno.

Bez souhlasu subjektu údajů je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje v těchto případech:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.


XI. Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů,
 • informace se poskytují a činí bezplatně, jsou-li však žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím informace.

Správce upozorňuje subjekt údajů, že má-li důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost ve výše uvedeném smyslu, je oprávněn požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.


V Praze dne…………                                              …………………………………………
                                                                                                    správce


Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

Přehled účelů zpracování osobních údajů najdete zde (XLS, 112 kB)