Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Důležité kontakty a spojení k nahlašování závad z oblasti pozemních komunikací, veřejného osvětlení, inženýrských sítí a další spojení.

TSK hl.m. Prahy
- http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad - závady na pozemních komunikacích, dopravním značení, světelné signalizaci, mostních objektech, uličních vpustích, zimní a letní údržby aj.
- OS TSK Praha - východ
  tel. 257015366 (komunikace ve vlastnictví Hl.m. Prahy)
- OD ÚMČ Praha 15
  tel. 281003603 - Zimní a letní údržba komunikací ve správě MČ Praha 15
  tel. 281003668 - komunikace ve vlastnictví MČ Praha 15

Hlášení poruch na veřejném osvětlení v Praze
- Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink THMP
  na bezplatné lince 800 40 40 60 či na poruchyvo@thmp.cz
- Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení a další informace naleznete na stránkách
  https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch a na www.facebook.com/prahasviti/
- Prosím nahlaste vždy číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru VO.

Technologie hlavního města Prahy
- poruchy či havárie veřejného osvětlení
  tel. 800 40 40 60
- E-mail: poruchyVO@thmp.cz
- www.thmp.cz

Pražské vodovody a kanalizace a.s.
- http://www.pvk.cz - havárie, odstávky
- tel. 840111112 – poruchy voda + kanalizace

Pražská plynárenská a.s.
- http://www.ppas.cz
- tel. 1239 - poruchy plyn

PRE a.s.
- https://www.pre.cz/domacnosti
- tel. 224915151 - energetická síť

Pražská teplárenská a.s. (teplovody)
- http://www.ptas.cz/cs/ - odstávky
- http://www.ptas.cz/cs/o-nas/kontakty/poruchova-sluzba/ - poruchy

ROPID
- www.ropid.cz - provoz PID MHD + hlášení závad v provozu, podněty, připomínky
- email: ropid@ropid.cz

Dopravní podnik hl.m. Prahy
- http://www.dpp.cz/ - omezení v PID MHD, jízdné aj.

Magistrát hl.m. Prahy
- http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html - doprava, registr řidičů, registr vozidel, Opencard aj.

- odbor pozemních komunikací a drah
- tel. 236 00 4486
- www.praha.eu (odbory)
- pro oblast výkonu státní správy v dopravě. Vykonává funkci drážního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, dopravního úřadu, silničního správního úřadu a obecného stavebního úřadu pro stavby světelných signalizačních zařízení (včetně požadavků na seřízení), portálů pro dopravně informační systémy a v rozsahu stavebního zákona i pro stavby prováděné v souvislosti s velkými dopravními stavbami, provádí kontroly taxislužby a dále zabezpečuje činností podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Silniční správní úřad pro místní komunikace I. třídy - na území správního obvodu Praha 15 - Černokostelecká, Františka Diviše (Hornoměcholupská – Vyderská), Hostivařské nám. (průběžná vozovka K Horkám - Pražská), Jižní spojka, K Horkám, Kutnohorská, Novopetrovická, Pražská (Hostivařské nám. - Švehlova), Průmyslová, Štěrboholská spojka, Švehlova, Výstavní.

- odbor dopravy
- tel. 236 00 4302
- www.praha.eu (odbory)
- pro výkon činnosti v oblasti rozvoje a organizace dopravy a financování dopravy. Ve věcech přenesené působnosti nevykonává žádnou agendu. Dále odbor vykonává agendu v oblastech nalezených a opuštěných vozidel, záchytných parkovišť P+R, zón placeného stání, veřejných hromadných garáží, zatřiďování pozemních komunikací, metodického řízení zimní údržby komunikací, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP), rozvoje cyklistické dopravy, snižování bariér v dopravě z hlediska osob se sníženou schopností pohybu a komunikace, koordinuje čerpání fondů EU a státních dotací pro oblast dopravy, a usměrňuje po odborné stránce organizace ROPID a TSK.

Městská policie Praha, OŘ Praha 15 - Praha 10
- Hostivař, Hostivařská 552/3
- http://www.mppraha.info
- tel.: 222 02 5788
- fax: 272 655 634
- email: operacni.p15@mppraha.cz

Správa služeb hlavního města Prahy
- email: info@sshmp.cz
- tel. 222027000 - hlášení, správní řízení a odtah vraků, informace o odtažených vozidlech
- http://www.sshmp.cz - mj. databáze odtažených vozidel

Policie ČR
- http://www.policie.cz

Aktuální informace o dopravních uzavírkách, omezeních a dopravních nehodách na území hl m. Prahy a ČR:
http://www.dopravniinfo.cz
 

Informace o provozu na pozemních komunikacích, omezeních a uzavírkách aj.

– aktuální doprava na území hl.m. Prahy - http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava
– dopravní kamery na území hl.m. Prahy - http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/dopravni-kamery
– dopravní uzavírky a omezení na území hl.m. Prahy - http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/dopravni-informace
– další dopravní informace - www.tsk-praha.cz
– omezení a uzavírky na území ČR - www.dopravniinfo.cz
– dálniční síť ČR - http://www.rsd.cz
– plánovač tras, omezení provozu (Evropa) - www.routes.tomtom.com
– po zadání adresy se místo objeví virtuálně - http://showmystreet.com
– po zadání  předpověď počasí pro konkrétní oblast - http://www.meteoskop.cz/ceska-republika
– předpověď počasí - www.chmu.cz
– informace pro řidiče - www.uamk.cz

 

Odbor dopravy ÚMČ Praha 15