Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Ekonomický

• Navrhuje rozpočet, provádí rozbory hospodaření, finanční vypořádání s MHMP (Magistrát hl. m. Prahy) a SR (státní rozpočet).
• Spravuje místní poplatky ze vstupného, ze psů, z ubytovací kapacity, za lázeňský a rekreační pobyt.
• Upomíná nedoplatky na místních poplatcích a veškerých pokutách uložených MČ Praha 15, povoluje splátkový kalendář.
• Provádí státní dozor při pečetění a výběru kasiček veřejných sbírek, povolených MHMP, umístěných na území MČ Prahy 15.
• Zajišťuje právní agendu spojenou s vymáháním pokut, místních poplatků a vymáhání nákladů řízení.
• Organizuje a vede podvojné účetnictví a pomocný analytický přehled.
• Realizuje předpis pohledávek, párování plateb a jejich kontrolu.
• Vede evidenci došlých faktur a provádí jejich likvidaci.
• Zajišťuje veškeré finanční operace za hlavní činnost a část operací za hospodářskou činnost MČ Praha 15.
• Sestavuje souhrnné výkazy za MČ Praha 15.
• Zpracovává přiznání k dani z přidané hodnoty.
• Zpracovává dílčí přiznání k dani z příjmu právnických osob.