Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Majetkový

  • Zajišťuje na úseku samostatné působnosti evidenci, správu a údržbu majetku MČ Praha 15 a vykonává správu na úseku hospodaření s byty v obecních domech, včetně přípravy a realizace investiční výstavby.
  • Vede agendu nebytových prostor
  • Vede soudní spory o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, spolupráce ve věcech bytové a pozemkové agendy, majetkových převodů apod., uzavírá dohody o složení depozita ve věcech výměny bytu mezi neplatičem a druhým nájemcem, platícím dluh váznoucí na bytě.
  • Navrhuje výkony rozhodnutí vyklizením bytu, příprava smluv podle potřeby majetkového odboru, právní pomoc při řešení problematických pronájmů nebytových prostor.

 

Zásady pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem MČ P15

Městská část Praha 15, při vědomí si důležitosti stanovit jasná pravidla pro hospodaření s majetkem a tím přispět ke zvýšení transparentnosti při majetkoprávních jednáních a současně vedena snahou, postupovat při hospodaření s jí svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře, rozhodla přijmout a postupovat v souladu s těmito „Zásadami“.

23.8.2019 11:05 Podrobnosti