Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Občanskosprávních agend

Jak postupovat v různých životních situacích najdete zejména zde (na portálu veřejné správy) popř. na následujích stránkách:

- Ministerstvo vnitra
- Ministerstvo zahraničních věcí
- Ministerstvo spravedlnosti
- Veřejný ochránce práv - ombudsman

nebo přes odkaz u služby.

Nenašli jste to co potřebujete? Kontaktujte náš odbor a Vaše dotazy rádi zodpovíme.

- Telefon: 281 003 220 (telefonní seznam)
- E-mail: oosa@praha15.cz
Úřední hodiny
- Formuláře
- Formuláře Zvláštní matrika - zápis matriční události (žádost o zápis narození, úmrtí, manželství
  a registrované partnerství).
 

Odbor občanskosprávních agend poskytuje občanům níže uvedené služby

Na kontaktním místě veřejné správy (CZECHPOINT) vydává výstupy z Informačních systémů veřejné správy:

Více informací zde www.czechpoint.cz.

- informace ke katastru nemovitostí (více zde: www.cuzk.cz),
- informace k rejstříku trestu a obchodnímu rejstříku (více zde: www.justice.cz),
- informace - veřejná část živnostenského rejstříku (více zde: www.mpo.cz),
- vede evidenci - Knihy výpisů z IS VS.

Pozn.: Jak postupovat při Nahlédnutí do opisu z Rejstříku trestů najdete zde nebo zde.

Provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ověření shody opisu či kopie s listinou a pravosti podpisu):

- na žádost (více zde)
- vede evidenci - Knihy legalizace podpisu a vidimace listiny

Organizačně zabezpečuje konání voleb do zákonodárných orgánů ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků a konání místního referenda:

- vede seznamy voličů,
- vydává voličské průkazy,
- navrhuje starostovi jmenování členů okrskových volebních komisí,
- zabezpečuje roznos hlasovacích lístků,
- připravuje podklady pro starostu – oznámení o konání voleb, době a místu, volebních místnostech.

Spolupracuje s ČSÚ při volbách a sčítání lidu, domů a bytů.

Zajišťuje volbu přísedících u soudu.

Připravuje návrhy na pojmenování ulic a veřejných prostranství.

Zabezpečuje výkon matriční agendy:

- vede matriky (více zde) a sbírky listin,
- přijímá a kontroluje podklady k provedení zápisu do matriky narození, manželství a úmrtí,
- provádí zápisy do matrik,
- vystavuje rodné, oddací a úmrtní listy,
- zabezpečuje konání občanských svatebních obřadů,
- vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
- rozhoduje a přijímá prohlášení ve věcech užívání a změny jména a příjmení,
- přijímá souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech, a o příjmení dítěte a souhlasné prohlášení manželů, že příjmení určené pro jejich ostatní děti bude mít i dítě, jehož otec není znám,
- sepisuje zápisy o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů,
- vydává osvědčení k církevnímu sňatku,
- přijímá a zpracovává podklady pro zápis ve  Zvláštní matrice v Brně ( např. narození, uzavření manželství nebo úmrtí v cizině),
- projednává přestupky na úseku matrik
(jak postupovat v této agendě najdete zde).

Následující úkony odbor občanskosprávních agend neprovádí!

- přidělení rodného čísla (více zde),
- osvědčování rodného čísla (více zde),
- ověřování rodného čísla (více zde).

Zabezpečuje výkon agendy státního občanství:

- vydává osvědčení o státním občanství ČR,
- přijímá žádosti o  udělení státního občanství ČR.
(jak postupovat v této agendě najdete zde)

Zabezpečuje výkon přestupkové agendy:

- projednává přestupky, především na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,
- zpracovává zprávy pro orgány policie a justice  (např. k žádostem o zbrojní průkaz),
- poskytuje konzultace protiprávního jednání a  příslušnost k řešení státními orgány.

Zajišťuje úkoly spojené s OPP a to zejména:

- projednává podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací s odsouzenými a spolupracuje se soudy
  a Probační a mediační službou ČR
- informuje je o průběhu výkonu trestů obecně prospěšných prací

Zabezpečuje výkon agendy evidence obyvatel:

- vede evidenci obyvatel,
- provádí přihlašování občanů k trvalému pobytu na území MČ Praha 15
- rozhoduje o tom, že změna  trvalého pobytu nebude zaevidována,
- vydává potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
- oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby,
- sděluje vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení
  a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím
  vlastněného objektu nebo jeho vymezené části,
- provádí výdej dat  z informačního systému evidence obyvatel (např. potvrzení pro uplatnění práva v cizině,
- rozhoduje o zrušení trvalého pobytu.

Více informací zde https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/evidence-obyvatel

Registr obyvatel a evidence obyvatel, trvalý pobyt

– informace na stránkách Ministerstva vnitra

Registr obyvatel

Evidence obyvatel, Trvalý pobyt

Zabezpečuje výkon agendy občanských průkazů:

- vede evidenci občanských průkazů,
- vydává občanské průkazy změnit odkaz (více zde)
- rozhoduje o skončení platnosti občanského průkazu,
- zadržuje neplatné občanské průkazy,
- přijímá oznámení a vede evidenci o ztrátě, odcizení, poškození občanského průkazu,
- přijímá do úschovy občanské průkazy na žádost občanů po dobu jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí,
- vydává potvrzení o občanském průkazu,
- provádí výdej dat z informačního systému občanských průkazů,
- projednává přestupky na úseku občanských průkazů.

Zabezpečuje výkon agendy cestovních dokladů:

- vede evidenci cestovních dokladů,
- vydává cestovní doklady občanům ČR (více zde)
- rozhoduje o přerušení a zastavení řízení o vydání cestovního dokladu; rozhoduje o odepření vydání
  nebo odnětí cestovního dokladu, a o jeho následném vydání nebo vrácení; zadržuje cestovní doklady
  ve vymezených případech a zasílá je správním úřadům příslušným k jejich vydání,
- přijímá oznámení a vede evidenci o ztrátě, odcizení, poškození cestovního dokladu,
- vydává potvrzení o cestovním dokladu,
- provádí výdej dat z informačního systému cestovních dokladů,
- projednává přestupky na úseku cestovních dokladů.

Občanské průkazy a cestovní doklady

– informace na stránkách Ministerstva vnitra

 1. Občanské průkazy
 2. Poučení pro držitele občanského průkazu
 3. Upozornění pro občany před turistickou sezónou
 4. Cestovní doklady
 5. Poučení pro držitele e-pasu
 6. Cestovní doklady k cestám do Evropské unie
 7. Platné osobní doklady
 8. Podpis držitele v občanských průkazech a cestovních dokladech
 9. Výdej údajů z evidence cestovních dokladů
 10. Cestování na občanský průkaz
 11. Kontaktní adresy pracovišť obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vydávajících občanské průkazy
 12. Ztráta občanského průkazu
 13. Nejčastější dotazy a odpovědi