Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Aktualizováno k 1.1.2016

 

Nejčastější dotazy k agendě občanských průkazů a cestovních dokladů

1. Kdy podat žádost o první občanský průkaz a jaké doklady se předkládají?

2. Jak prodloužit občanský průkaz? Kdy podat žádost o výměnu OP z důvodu konce platnosti a co k tomu potřebuji?

3. Co potřebuji k podání žádosti o vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení?

4. Kde nahlásit ztrátu, odcizení občanského průkazu?

5. Jaké doklady jsou potřeba, když chci nechat udělat pas dítěti?

6. Jaká je lhůta na vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu?  Jak dlouho trvá výroba občanského průkazu a cestovního pasu? Kdy bude doklad (občanský průkaz, cestovní pas) hotový?

7. Kolik stojí vydání cestovního pasu? Kolik stojí občanský průkaz?

8. Kdo může převzít místo žadatele občanský průkaz nebo cestovní doklad? Zda může cestovní doklad vyzvednout jiná osoba?

9. Cestovní doklady k cestám po Evropské unii

Nejčastější dotazy k agendě evidence obyvatel

1. Trvalý pobyt novorozence.

2. Kde nahlásit změnu pobytu?

3. Co předložit při změně trvalého pobytu? Jaké doklady si mám vzít s sebou, když se chci přihlásit k trvalému pobytu?

4. Kam změnu trvalého pobytu nehlásit, aneb co udělá registr za Vás – návod na stránkách Základních registrů - zde

5. Co je doručovací adresa a jak si ji zřídit.

6. Jakým způsobem ukončit trvalý pobyt na území ČR?

7. Jakým způsobem se dostanu na adresu ohlašovny?

8. Kontakt na spolužáka, popřípadě jinou osobu.

9. Kde se mám přihlásit k placení poplatků za svoz odpadu/popelnici?

10. Mám trvalý pobyt na adrese ohlašovny zdejšího úřadu, co se stane s dopisem, který na mé jméno dojde na úřad?

Nejčastější dotazy k státoobčanské agendě

1. Udělení státního občanství ČR podle § 11 z. č. 186/2013 Sb., - doklady

2. Nabytí státního občanství ČR prohlášením podle § 35  z. č. 186/2013 Sb.

Nejčastější dotazy k matriční agendě

1.) Potřebuji duplikát matričního dokladu – rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu, pro použití v ČR nebo v cizině

Nejčastější dotazy k ověřování

1.) Ověření listiny (vidimace)

2.) Ověření podpisu (legalizace)

Czech POINT na úřadu MČ Praha 15

 


 

Nejčastější dotazy k agendě občanských průkazů a cestovních dokladů

1. Kdy podat žádost o první občanský průkaz a jaké doklady se předkládají? 

a) Občan, který má trvalý pobyt na území ČR podává žádost o první občanský průkaz v den 15. narozenin nebo do 30 dnů po dovršení 15 let věku a předkládá:

• rodný list,
• doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji; nemá-li žadatel  takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání;
• při podání žádosti bude pořízena digitalizovaná podoba občana a vlastnoruční podpis.

b) Občan, který nemá na území ČR trvalý pobyt, po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství předkládá k žádosti o první občanský průkaz:

• rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
• doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz;
• další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. oddací list, rozsudek o rozvodu, doklady k bytu nebo domu)
• při podání žádosti bude pořízena digitalizovaná podoba občana a vlastnoruční podpis.

c) Občan, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit:
• rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
• rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
• občanský průkaz opatrovníka či jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem, a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu
• při podání žádosti bude pořízena digitalizovaná podoba občana a vlastnoruční podpis.
V případě zjištění rozporů s údaji v informačním systému evidence obyvatel mohou být vyžadovány i další doklady.

2. Jak prodloužit občanský průkaz? Kdy podat žádost o výměnu OP z důvodu konce platnosti a co k tomu potřebuji? 

Platnost občanského průkazu se neprodlužuje. Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. (Žádost se může podat i dříve max. 6 měsíců před skončením platnosti).

Lze vydat občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na žádost občana z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutí platnosti dosavadního občanského průkazu za správní poplatek 200 Kč. Pokud nenastala žádná změna v údajích, předkládá se dosavadní občanský průkaz, pokud bude občanský průkaz neplatný je potřeba předložit další doklad totožnosti např. rodný list, platný cestovní doklad, platný řidičský průkaz, zbrojní průkaz. Při podání žádosti bude pořízena digitalizovaná podoba občana a vlastnoruční podpis.

3. Co potřebuji k podání žádosti o vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení?

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, prokáže totožnost a předloží potvrzení o občanském průkazu a doklad totožnosti (např. rodný list, platný cestovní doklad, platný řidičský průkaz, zbrojní průkaz) a zaplatí správní poplatek 100 Kč. Při podání žádosti bude pořízena digitalizovaná podoba občana a vlastnoruční podpis.

Lze vydat občanský průkaz s dobou platnosti 1 měsíc a to z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu za správní poplatek 100 Kč.

Občanský průkaz s dobou platnosti 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva bez správního poplatku.

4. Kde nahlásit ztrátu, odcizení občanského průkazu?

Občan je povinen ohlásit ztrátu, odcizení, zničení, poškození občanské průkazu neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu a v případě odcizení OP je možno ohlásit též policii, v zahraničí nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

5. Jaké doklady jsou potřeba, když chci nechat udělat pas dítěti?

• Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce s občanským průkazem a rodným listem dítěte
• Správní poplatek
• Dostavit se osobně s dítětem

6. Jaká je lhůta na vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu?  Jak dlouho trvá výroba občanského průkazu a cestovního pasu? Kdy bude doklad (občanský průkaz, cestovní pas) hotový?

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Cestovní doklad se vyhotoví do 30ti dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

Zda je Váš doklad připraven k vyzvednutí se dozvíte na našich webových stránkách, zpravidla bývá vyhotoven dříve, než je zákonná lhůta. Seznam připravených dokladů k výdeji najdete zde.

7. Kolik stojí vydání cestovního pasu? Kolik stojí občanský průkaz?

 

Správní poplatek za vydání občanského průkazu

Informace najdete zde.

Správní poplatek za vydání cestovního dokladu

Informace najdete zde.

8. Kdo může převzít místo žadatele občanský průkaz nebo cestovní doklad? Zda může cestovní doklad vyzvednout jiná osoba?

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

• žadatel starší 15 let,
• zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
• opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zatupování občana bylo schváleno soudem,
• Z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci z úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Občanský průkaz:

• Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.
• Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce, místo zákonného zástupce OP přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy.
• Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník.
• Za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

9. Cestovní doklady k cestám po Evropské unii

K cestám do států Evropské unie lze použít tyto doklady:

všechny typy cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji
všechny typy občanských průkazů
• nedoporučuje se používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Více informací o pravidlech při překračování hranic v rámci Schengenského prostoru naleznete zde.

 

Nejčastější dotazy k agendě evidence obyvatel

1. Trvalý pobyt novorozence

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území ČR trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství ČR určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.

V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle předchozího odstavce, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky, v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem.

2. Kde nahlásit změnu pobytu?

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Občané stěhující se na Prahu 15 (Hostivař, Horní Měcholupy) –  ohlásí změnu na ohlašovně Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1.

Občané stěhující se do Petrovic – ohlásí změnu na ohlašovně Úřadu městské části Praha - Petrovice, Edisonova 429.

Občané stěhující se do Dolních Měcholup – ohlásí změnu na ohlašovně Úřadu městské části Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37.

Občané stěhující se do Dubče – ohlásí změnu na ohlašovně Úřadu městské části Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36.

Občané stěhující se do Štěrbohol – ohlásí změnu na ohlašovně Úřadu městské části Praha - Štěrboholy, Ústřední 135/15.

3. Co předložit při změně trvalého pobytu? Jaké doklady si mám vzít s sebou, když se chci přihlásit k trvalému pobytu?

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje
      1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu
       občana,
      2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby
      nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, která je byt/objekt oprávněna užívat

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč.

4. Kam změnu trvalého pobytu nehlásit, aneb co udělá registr za Vás – návod na stránkách Základních registrů - zde

5. Co je doručovací adresa a jak si ji zřídit.

Podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech můžete, v případě, že se nezdržujete na adrese trvalého pobytu, požádat o zavedení doručovací adresy do informačního systému evidence obyvatel. Tzv. doručovací adresa, je referenčním údajem podle zákona o základních registrech a je to adresa, na kterou Vám budou přednostně doručovány písemnosti od orgánů veřejné moci.

Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR.

• na Praze 15 (Hostivař, Horní Měcholupy) –  na ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1,
• v Petrovicích - na ÚMČ Praha – Petrovice, Edisonova 429,
• v Dubči  – na ÚMČ Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36,
• v Dolních Měcholupech – na ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37,
• ve Štěrboholech –  na ÚMČ Praha - Štěrboholy, Ústřední 135/15.

Do informačního systému evidence obyvatel je pak tato adresa zavedena následujícími třemi způsoby:

• vyplníte formulář „Hlášení adresy pro doručování“ v listinné podobě. Formulář podepíšete a předložíte doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) přímo na ohlašovně příslušného úřadu nebo
• vyplníte formulář a s úředně ověřeným podpisem podáte na podatelně příslušného úřadu, případně zašlete prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky (tím, že formulář převede do elektronické podoby) zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem, anebo
• pověříte zmocněnce na základě ověřené plné moci k nahlášení doručovací adresy do informačního systému rovněž na ohlašovně příslušného úřadu.

Za ohlášení, změnu nebo zrušení adresy pro doručování není stanoven žádný správní poplatek.

Formulář "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici na příslušném úřadu nebo na internetových stránkách Správy základních registrů.

6. Jakým způsobem ukončit trvalý pobyt na území ČR?

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupiteskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.

7. Jakým způsobem se dostanu na adresu ohlašovny?

Pravomocným rozhodnutím o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (§ 12 zák. č. 133/2000 Sb.) nebo nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit doklady k ubytování, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny (§ 10a zák. č. 133/2000 Sb.)

8. Kontakt na spolužáka, popřípadě jinou osobu.

Je možné získat podáním žádosti „O zprostředkování kontaktu“.

Žádosti vyřizuje Ministerstvo vnitra. Žádost o zprostředkování kontaktu můžete podat i na zdejším oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

Žádost o zprostředkování kontaktu je oprávněn podat občan České republiky starší 15 let.

Žádost lze podat osobně podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopisu: "Žádost o zprostředkování kontaktu" nebo zaslat příslušnému úřadu poštou v listinné podobě, musí však být opatřena úředně ověřeným podpisem.

Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.

Rovněž je možné podat žádost elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím datové schránky.

Tiskopis "Žádost o zprostředkování kontaktu" je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání žádosti nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Správní poplatek za podání žádosti o zprostředkování kontaktu činí 500 Kč (za každou kontaktovanou osobu).

Platba se uskutečňuje formou kolkové známky, v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

Celý popis životní situace na portálu veřejné správy zde

popřípadě na stránkách Ministerstva vnitra zde

Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti vedle adresy místa trvalého i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby, adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti. Ministerstvo sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území ČR a zároveň nemá evidován údaj o drese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, jde-li o úmrtí občana mimo území ČR, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.
V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

9. Kde se mám přihlásit k placení poplatků za svoz odpadu/popelnici?

Tohle je jeden z nejčastějších dotazů, tato problematika nespadá do kompetence odboru  občanskosprávních agend.  S tímto dotazem se prosím obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

10. Mám trvalý pobyt na adrese ohlašovny zdejšího úřadu, co se stane s dopisem, který na mé jméno dojde na úřad?

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.

Listovní zásilky, které dojdou na adresu úřadu a jsou adresovány konkrétní osobě, pokud se nejedná o zaměstnance úřadu, úřad nepřebírá a zůstávají na poště. Pouze u doporučených dopisů je převzato oznámení o uložení zásilky a výzva s poučením.  Toto oznámení si občané, kteří mají adresu trvalého pobytu na adrese ohlašovny zdejšího úřadu, mohou vyzvednout na recepci úřadu v ulici Boloňská 478/1, Praha 10.

 

 

Nejčastější dotazy k státoobčanské agendě

1. Udělení státního občanství ČR podle § 11 z. č. 186/2013 Sb., - doklady

 • Žádost
 • Životopis – uvést údaje o pobytu v ČR a o délce pobytů v zahraničí během této doby, pracovní a jiné výdělečné činnosti v ČR, studium v ČR, popis rodinného a společenského života (psát ve větách, ne v bodech)
 • Dotazník k žádosti o udělení státního občanství ČR – předepsaný tiskopis
 • Rodný list
 • Oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství
 • Doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého manžela či partnera
 • Výpis z evidence trestů nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost ze států, ve kterých pobýval žadatel v posledních deseti letech nepřetržitě více než 6 měsíců (po dosažení věku 15 let), nebo ze státu, jehož je žadatel občanem, pokud se v ČR zdržuje po dobu kratší 10 let. Tento doklad nesmí být starší než 6 měsíců.
 • Doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky (nemusí dokládat žadatelé mladší 15 let nebo starší 65 let a žadatelé, kteří navštěvovali alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu s českým vyučovacím jazykem)
 • Podrobnější informace ke  zkoušce z češtiny pro cizince
 • Doklady prokazující pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí
 • Potvrzení, která nejsou starší 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek (aktuální bezdlužnost + potvrzení za 3 roky předcházející podání žádosti od finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, celní správy a zdravotní pojišťovny – včetně registračních údajů a vyúčtování pojistného, u nezletilých žadatelů není zapotřebí potvrzení ČSSZ)
 • Doklady prokazující zdroje finančních prostředků (potvrzení o starobním, invalidním nebo jiném důchodu, doklady prokazující příjmy manžela, pokud je na tyto příjmy odkázán, doklady o příjmech ze zahraničí)
 • potvrzení o zaměstnání včetně informace o výši příjmů, pracovní smlouvy, další podklady prokazující pracovní aktivity v ČR
 • potvrzení o studiu, školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium
 • bezdlužnost na místních poplatcích
 • Cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, průkaz azylanta apod.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizace, Apostilla), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka.

2. Nabytí státního občanství ČR prohlášením podle § 35  z. č. 186/2013 Sb.

Tímto způsobem může nabýt státní občanství ČR fyzická osoba nejpozději do tří let od dosažení věku 18 let (prohlašovatel musí být starší 18 let, ale mladší 21 let)

Další podmínky:

 • Povolený trvalý pobyt na území ČR
 • První oprávněný i faktický pobyt na území ČR před dosažením věku 10 let
 • Prohlašovatel/ka se od data prvního pobytu na území ČR až do data prohlášení dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území ČR
 • Prohlašovatel/ka nebyl/a odsouzen/a pro trestný čin nebo provinění

Doklady:

 • Rodný list
 • Oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství
 • Doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého manžela či partnera
 • Doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval prohlašovatel nepřetržitě alespoň 6 měsíců
 • Cestovní doklad a průkaz povolení k pobytu
 • Doklady prokazující faktický pobyt prohlašovatele na území České republiky (zejména originály všech školních vysvědčení ze základní a střední školy nebo potvrzení ZŠ a SŠ o nepřetržité návštěvě školy, potvrzení o studiu na VŠ pro celou dobu studia, vysokoškolský index, pracovní smlouvy, potvrzení o zaměstnání atd. – doklady se mohou lišit u každého prohlašovatele)

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizace, Apostilla), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka.

Správní poplatek za přijetí prohlášení je 500,- Kč

Nejčastější dotazy k matriční agendě

1.) Potřebuji duplikát matričního dokladu – rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu, pro použití v ČR nebo v cizině

O duplikát matričního dokladu může žádat pouze: fyzická osoba, které se zápis týká, člen její rodiny – manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec, dále zplnomocněný zástupce, fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, v případě duplikátu úmrtního listu i fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osoba, která je vypravitelem pohřbu

- žádost se podává osobně na oddělení matrik dle místa, kde se matriční událost stala a kde je zapsána v příslušné matriční knize (nikoliv dle místa trvalého pobytu)

- žádost se vyplní přímo na matrice

- žádost je potřeba doložit dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dokladem prokazujícím právní nárok žadatele na vydání matričního dokladu.

Duplikáty matričních dokladů se nevydávají na počkání, ale jsou připraveny na další úřední den. Po domluvě s žadatelem lze matriční doklad zaslat i poštou do vlastních rukou.

Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100 Kč.

Pro použití v cizině je třeba matriční doklady opatřit tzv. vyšším ověřením – superlegalizací nebo  Apostille.

Ověření lze provést pouze na originál (duplikát) matričního dokladu – nikoliv na jeho ověřenou kopii.

více informací o vyšším ověření listin

Vyšší ověření:

Magistrát hl. m. Prahy – oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace, Jungmannova 35/29, Praha 1, 2. patro, kancelář č. 239. (Škodův palác)

Ministerstvo zahraničních věcí – legalizační oddělení, Hradčanské nám. 5, Praha 1 (Toskánský palác)

Správní poplatek za připojení Apostille a superlegalizaci je 100 Kč a hradí se kolkovou známkou (platba v hotovosti není možná)

 

Nejčastější dotazy k ověřování

1.) Ověření listiny (vidimace)

- ověřuje se shoda opisu nebo kopie s listinou (t.j. s originálem, který rovněž musí být ověřující pracovnici předložen)

- úřad vidimaci  n e p r o v e d e :

 • jde-li o kopii občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, směnky, protestu směnky, akcie, dluhopisu, zatimního listu, podílového listu, skladištního listu, poukázky na akcie, opčního listu, vkladního listu, zemědělského vkladního listu, vkladového certifikátu, investičního kupónu, cestovního šeku, náložního listu včetně konosamentu, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka (některé druhy diplomů),
 • jestliže se předložená kopie neshoduje s originálem,
 • jsou-li v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram

- výše správního poplatku činí:  30 Kč za každou započatou stranu                                                             

2.) Ověření podpisu (legalizace)

- ověřuje se, že fyzická osoba v přítomnosti ověřujícího pracovníka listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis, který byl na listině již učiněn, uznala za vlastní.

- nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

- úřad legalizaci  n e p r o v e d e :

 • má-li být ověřen podpis na listině, která je psána v cizím jazyce, pokud žadatel zároveň nepředloží překlad listiny pořízený tlumočníkem,
 • má-li být ověřen podpis na listině, která neobsahuje žádný text (t.j. např. i zcela nevyplněný formulář),
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy.

- výše správního poplatku činí 30 Kč za ověření každého podpisu

 

Czech POINT na úřadu MČ Praha 15


Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku a rejstříku trestů a poskytuje i další služby.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.

Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?

 

Kde můžete o výstupy požádat?

Na pracovišti Odboru občanskosprávních agend, MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 – Horní Měcholupy.

 • v kanceláři ověřování v přízemí vlevo od hlavního vchodu
 • v kancelářích sekretariátu a matriky č. 220, 221, 222, 223  II.patro
 • v kanceláři Živnostenského odboru č. 408 IV. patro