Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor právní a veřejných zakázek

Vedoucí: JUDr. Blanka Žáčková

• zabezpečuje právní služby pro potřebu orgánů MČ Praha 15 a jí zřízené příspěvkové organizace
• vede evidenci stížností, podnětů a petic a podílí se na jejich vyřizování
• zajišťuje agendu žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., adresovaných ÚMČ a zpracovává odpovědi na tyto žádosti
• vede evidenci Sbírek zákonů, Vyhlášek HMP, Věstníků vlády, evidenci vnitřních předpisů ÚMČ
• vede centrální evidenci smluv a dohod uzavřených MČ, zřizovacích a zakládacích listin příspěvkových organizací, evidenci soudních sporů
• vede Centrální registr oznámení o zpracování osobních údajů ÚOOÚ
• zajišťuje komplexní agendu spojenou se zadávacími řízeními dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Informace dle zákona č.106/1999 Sb., Ochrana osobních údajů (GDPR) a pověřenec.