Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Dotační program č. 1 - podpora sportu dětí a mládeže na rok 2020 – II. výzva

Městská část Praha 15
se sídlem Boloňská 478/1,
109 00  Praha 10


vyhlašuje
 

na rok 2020 dotační program v oblasti podpory sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15

Dotační program č. I – podpora sportu dětí a mládeže

I.

1. Účelem dotačního programu je poskytnutí finančních prostředků na podporu sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 v dětských a mládežnických věkových kategoriích (tj. ve věku do 18 let) realizovaných u sportovních organizací na území hlavního města Prahy, která je koncipována jako adresný příspěvek pro zajišťování jejich sportovního vyžití (dále jen „programová dotace“).

2. Programová dotace může být využita výhradně na náklady, které vznikly v roce 2020 v oblastech - vlastní sportovní činnost, nájem sportovních ploch, nákup sportovního materiálu a vybavení, pořádání sportovních turnajů a akcí, sportovní soustředění, odměny kvalifikovaných trenérů a lektorů (doložená kvalifikace, pracovní smlouva, IČ apod.), zvyšování kvalifikace trenérů a lektorů.

3. Na poskytnutí programové dotace není právní nárok a Městská část Praha 15 si vyhrazuje právo kdykoliv dotační programy zrušit, a to i bez udání důvodů.

4. Programová dotace nemusí být přidělena v požadované výši. Programová dotace nebude přidělena žadatelům, kteří vůči Městské části Praha 15 nemají vypořádány své závazky z minulých období.

5. Občanem Městské části Praha 15 se rozumí fyzická osoba, která má na území Městské části Praha 15, tj. k.ú. Horní Měcholupy a k.ú. Hostivař, trvalý pobyt.

II.

1. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Městské části Praha 15  činí

Program č. I – 1 000 000 Kč,

přičemž výše jednotlivé dotace bude určena výpočtem na základě výkazu členské základny.

2. V tabulce Výkaz členské základny bude uvedeno u každého člena příjmení, jméno, datum narození, výše měsíčního členského poplatku a adresa bydliště sportovce, který v daném roce uhradil členské poplatky v této organizaci. Dále bude vyplněna kolonka s počtem měsíců v příslušném kalendářním roce, pro které si člen členský poplatek uhradil. Tréninkový cyklus pro Program č. I je stanoven na dobu 10 měsíců. Tabulka bude vyplněna dle prokazatelného seznamu členské základny sportovní organizace ke dni vyhlášení. Podílem počtu měsíců členství sportovce (uhrazených příspěvků) a počtu měsíců realizované sportovní činnosti v organizaci jejích členů (tréninkový cyklus) vznikne koeficient, podle kterého bude určena redukovaná členská základna sportovní organizace v příslušném kalendářním roce. Podílem uvolněné finanční částky po realizaci tohoto programu s redukovaným počtem členů všech sportovních organizací, které se do programu přihlásí, bude stanoven příspěvek na jednoho redukovaného člena organizace (viz příloha č. 2).

III.

1. Žadatelem o programovou dotaci může být jakákoliv organizace se zaměřením na sportovní činnost vykonávanou na území hlavního města Prahy a v souladu s platnou právní úpravou.

2. Žadatel žádá o programovou dotaci na základě řádně vyplněné žádosti (viz příloha č. 3). Žádost lze rovněž nalézt na internetových stránkách Městské části Praha 15 (http://www.praha15.cz/pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Městské části Praha 15) - žádost o poskytnutí programové dotace, popř. je možno vyzvednout osobně v úředních hodinách Úřadu městské části Praha 15, odboru školství, kultury a zdravotnictví, Boloňská 478/1, Praha 10, č. dv. 520, tel. 281 003 520.

3. Žádost o programovou dotaci se předkládá v jednom vyhotovení a musí k ní být připojeny následující přílohy:

   a)  Fotokopie výpisu z obchodního či jiného příslušného rejstříku
   b)  Fotokopie oprávnění zastupovat žadatele
   c)  Čestné prohlášení organizace (viz příloha č. 1)
   d)  Tabulka výkazu členské základny dle příslušného programu (viz příloha č. 2)

4. Lhůta pro podání žádosti je stanovena do 29.7.2020. Žádost s požadovanými přílohami musí být podána v zalepené obálce označené „Dotační program č. I – podpora sportu dětí a mládeže na rok 2020-II. Výzva – NEOTVÍRAT a adresované na Úřad městské části Praha 15, odbor školství, kultury a zdravotnictví, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10. Obálku lze podat i osobně prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 15 na shodné adrese v úředních hodinách.

5. Nebude-li splněna jakákoliv ze stanovených podmínek, popř. budou uvedeny nepravdivé údaje, bude žádost o programovou dotaci z řízení o její přidělení vyřazena. O tom bude žadatel vyrozuměn a doklady se žadateli v tomto případě vrací.

6. Řádně vyplněné a doložené žádosti budou projednány v orgánech Městské části Praha 15. O poskytnutí programové dotace rozhoduje Zastupitelstvo městské části Praha 15 na základě doporučení Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů a Rady městské části Praha 15. Administrativní úkony související s příjmem žádostí o programovou dotaci a jejím projednáním, včetně poskytování konzultací, provádí Úřad městské části Praha, odbor školství, kultury a zdravotnictví. Tento odbor rovněž vyrozumí všechny žadatele o výsledku, a to do 14 dnů od rozhodnutí o poskytnutí programové dotace a zajistí uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí (viz příloha č. 4). Finanční prostředky budou poskytnuty na účet příjemců do 10 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

IV.

1. Příjemce programové dotace je povinen tuto dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 31.12.2020 (viz příloha č. 5). Vyúčtování se předkládá na předepsaném formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách Městské části Praha 15 (http://www.praha15.cz/pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Městské části Praha 15) - vyúčtování dotace. Formulář lze rovněž vyzvednout osobně na Úřadu městské části Praha 15, odboru školství, kultury a zdravotnictví, Boloňská 478/1, Praha 10, č. dv. 520 v úředních hodinách. Vyúčtování musí být doloženo doklady prokazujícími způsob využití programové dotace (závěrečná zpráva, soupis a kopie účetních dokladů včetně dokladů o úhradě, např. bankovní výpisy, pokladní výdejové doklady apod.).

2. Příjemce programové dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky Městské části Praha 15 vrátit, jestliže je použije k jinému účelu než je uveden ve smlouvě, nerealizuje nebo předčasně ukončí podpořené aktivity, a to do 30 dnů od vzniku této skutečnosti, nejpozději však k datu vyúčtování (tj. do 31.12.2020).

3. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejně správě, ve znění pozdějších předpisů veřejnou finanční podporou a vztahují se na ní ustanovení tohoto zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Příslušné orgány Městské části Praha 15 jsou oprávněny v souladu s citovaným zákonem o finanční kontrole provádět veřejnosprávní kontrolu a příjemce programové dotace je povinen při této kontrole poskytnout potřebnou součinnost. Za dodržení podmínek poskytnutí programové dotace odpovídá její příjemce v plném rozsahu. Neoprávněné použití či zadržení poskytnutých finančních prostředků příjemcem se považuje za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhlášení dotačního programu I.-II. výzva a podmínek pro poskytnutí programové dotace schválila Rada městské části Praha 15 svým usnesením R648 ze dne 29.4.2020

5. Tento dotační program bude zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 90 dnů.

 

Přílohy: příloha č. 1 – čestné prohlášení organizace
               příloha č. 2 – výkaz členské základny
               příloha č. 3 - vzor žádosti
               příloha č. 4 - vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace
               příloha č. 5 – vzor vyúčtování

 

 

V Praze dne …………………………                                                 ………………………………………………………

                                                                                                                za Městskou část Praha 15
                                                                                                                                    Milan Wenzl
                                                                                                                                          starosta

Autor článku: oit@praha15.cz Sport

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 968,77kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 - čestné prohlášení organizace

Velikost souboru: 12,26kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 2 - výkaz členské základny

Velikost souboru: 53,75kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 3 - vzor žádosti

Velikost souboru: 32,55kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 4 - Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace

Velikost souboru: 17,40kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 5 - Vyúčtování dotace

Velikost souboru: 12,29kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno