Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Dotační program č. II - příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na rok 2020

Městská část Praha 15
se sídlem Boloňská 478/1,
10900 Praha 10

vyhlašuje

na rok 2020 dotační program v oblasti podpory sportovních a kulturních aktivit občanů
Městské části Praha 15

Dotační program č. II - příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů

I.

1. Účelem dotačního programu je poskytnutí finančních prostředků sportovním a kulturním organizacím působícím na území Městské části Praha 15 ve formě příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů v souvislosti s omezením činnosti v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a navazujících opatření - Usnesení vlády č. 194, č. 199 a č. 201 ze dne 12.3.2020 (dále jen "programová dotace").

2. Programová dotace může být využita výhradně na úhradu nákladů (výdajů), které vznikly od 12.3.2020 do 31.12.2020. Způsobilými výdaji jsou nájemné, energie, telekomunikační poplatky, pojištění, odvoz odpadu a nákup zdravotnických, hygienických a dezinfekčních prostředků.

3. Na poskytnutí programové dotace není právní nárok a Městská část Praha 15 si vyhrazuje právo kdykoliv dotační programy zrušit, a to i bez udání důvodů.

4. Programová dotace nemusí být přidělena v požadované výši. Programová dotace nebude přidělena žadatelům , kteří vůči Městské části Praha 15 nemají vypořádány své závazky z minulých období.

II.

1. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Městské část i Praha 15 činí

Program č. II - 1 000 000 Kč,

přičemž maximální výše jednotlivé dotace činí 50 000 Kč.

III.

1. Žadatelem o programovou dotaci může být jakákoliv organizace se zaměřením na sportovní nebo kulturní činnost soustavně vykonávanou na území Městské části Praha 15 nejméně od roku 2019 a v souladu s platnou právní úpravou.

2. Žadatel žádá o programovou dotaci na základě řádně vyplněné žádosti (viz příl oha č. 1). Žádost lze rovněž nalézt na internetových stránkách Městské části Praha 15 (www.praha15.cz)/pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Městské části Praha 15-žádost o poskytnutí programové dotace, popř. je možno vyzvednout osobně v úředních hodinách Úřadu městské části Praha 15, odboru školství, kultury a zdravotnictví, Boloňská 478/1, Praha 10, č . dv. 520, tel. 281 003 520.

3. Žádost o programovou dotaci se předkládá v jednom vyhotovení a musí k ní být připojeny následující přílohy:

   a) Fotokopie výpisu z veřejného rejstříku
   b) Fotokopie oprávnění zastupovat žadatele
   c) Doklad o vlastníkovi bankovního účtu

4. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15.6.2020 do 15.8.2020 do 12:00 hodin. Žádost s požadovanými přílohami musí být podána v zalepené obálce označené "Dotační program č . II - příspěvek na úhradu neinvestičnich nákladů na rok 2020 a adresované na Úřad městské části Praha 15, odbor školství, kultury a zdravotnictví, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10. Obálkulze podat i osobně prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 15 na shodné adrese v úřednich hodinách.

5. Nebude-Ii splněna jakákoliv ze stanovených podmínek, popř. budou uvedeny nepravdivé údaje, bude žádost o programovou dotaci z řízení o její přiděleni vyřazena. O tom bude žadatel vyrozuměn a doklady se žadateli v tomto případě vrací.

6. Řádně vyplněné a doložené žádosti budou projednány vorgánech Městské části Praha 15. O poskytnutí programové dotace rozhoduje Rada městské části Praha 15 na základě doporučení Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů. Administrativni úkony související s příjmem žádostí o programovou dotaci a jejím projednáním, včetně poskytování konzultací, provádí Úřad městské části Praha, odbor školství, kultury a zdravotnictví. Tento odbor rovněž vyrozumí všechny žadatele o výsledku, a to do 14 dnů od rozhodnutí o poskytnutí programové dotace a zajistí uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí (viz příloha č. 2). Finanční prostředky budou poskytnuty na účet příjemců do 10 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

IV.

1. Příjemce programové dotace je povinen tuto dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 31.1.2021 (viz příloha č. 3). Vyúčtování se předkládá na předepsaném formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách Městské části Praha 15 (www.praha15.cz)/pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Městské části Praha 15- vyúčtování dotace. Formulář lze rovněž vyzvednout osobně na Úřadu městské části Praha 15, odboru školství, ku ltury a zdravotnictví, Boloňská 478/1, Praha 10, č. dv. 520 v úředních hodinách. Vyúčtování musí být doloženo účetním i doklady (doklady musí splňovat náležitosti dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví) prokazujícími způsob využit í programové dotace (soupis a kopie účetních dokladů včetně dokladů o úhradě, např. bankovní výpisy, pokladní výdejové
doklady apod.).

2. Příjemce programové dotace je povínen poskytnuté finanční prostředky Městské části Praha 15 vrátit, jestliže je použije k jinému účelu, než je uveden ve smlouvě, a to do 30 dnů od vzniku této skutečnosti, nej později však k datu vyúčtování (tj. do 31.1.2021).

3. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejně správě, ve znění pozdějších předpisů veřejnou finanční podporou a vztahují se na ní ustanovení tohoto zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Příslušné orgány Městské části Praha 15 jsou oprávněny v souladu s citovaným zákonem o finanční kontrole provádět veřejnosprávní kontrolu a příjemce programové dotace je povinen při této kontrole poskytnout potřebnou součinnost. Za dodržení podmínek poskytnutí programové dotace odpovídá její příjemce v plném rozsa hu. Neoprávněné použití či zadržení poskytnutých finančních prostředků příjemcem se považuje za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhlášení dotačního programu II. a podmínek pro poskytnutí programové dotace schválila Rada městské části Praha 15 svým usnesením č. R-664 ze dne 13. 5. 2020.

5. Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Praha 15 schválila Rada městské části Praha 15 usnesením č. R-477 ze dne 4. 12. 2019.

6. Tento dotační program bude zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 90 dnů.


Přílohy: příloha č. 1 - vzor žádosti
            příloha č. 2 - vzor veřejn oprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace
            příloha č. 3 - vzor vyúčtování

 


V Praze dne 13.5.2020                                                                                                ..............................................
                                                                                                                                     za Městskou část Praha 15
                                                                                                                                                Milan Wenzl
                                                                                                                                                    starosta

Autor článku: oit@praha15.cz Sport

Soubory ke stažení

příloha č. 1 - vzor žádosti

Velikost souboru: 32,76kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 2 - vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace

Velikost souboru: 17,61kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 3 - vyúčtování dotace

Velikost souboru: 12,54kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Originál dokumentu

Velikost souboru: 790,28kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno