Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15

I.
Úvodní ustanovení

Městská část Praha 15 vydává v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) tato Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15 (dále jen „Pravidla“), podle nichž bude MČ Praha 15, (dále jen „poskytovatel“) ze svého rozpočtu poskytovat finanční prostředky (dále jen „dotace“) zejména na rozvoj sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, na humanitární pomoc a další volnočasové aktivity.

II.
Cíl a účel dotační politiky

Cílem poskytování dotací je zejména podporovat aktivity s lokálním dopadem, které přispívají ke zlepšení kvality života občanů Prahy 15. Primární cílovou skupinou jsou občané Prahy 15. Účelem dotace je umožnit finanční podporu v případech, kdy ji nelze zajistit samofinancováním žadatele a nezbytné finanční prostředky nemohou být žadatelem plně kryty z jiných zdrojů

III.
Druhy dotací

1. Programové dotace bude vyhlašovat poskytovatel na doporučení Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů, přičemž minimálně stanoví:
- cíl (účel dotačního programu, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, výchozí
  podmínky, název dotačního programu a dobu, do kdy má být účelu dosaženo)
- cílovou skupinu – okruh způsobilých žadatelů
- výši celkové částky určené na dotační program
- maximální výši dotace poskytnuté v jednotlivém případě
- pravidla pro předkládání žádostí (lhůtu pro podání žádosti, možnosti doručení žádostí)
- kritéria pro hodnocení žádostí
- lhůtu pro rozhodnutí o žádosti
- podmínky pro poskytnutí a použití dotace
- vzor žádosti (včetně příloh k žádostem), který je přílohou č. 1 těchto Pravidel.

2. Individuální (jednorázové) dotace na akce a aktivity organizací nebo jednotlivců, na které v daném roce nebyl vyhlášen program podpory. Dotaci lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, kterou je žadatel povinen předložit na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 2 těchto Pravidel.

IV.
Podmínky poskytnutí dotace

1. Dotace může být poskytnuta právnickým či fyzickým osobám, (dále jen „Příjemce“) které sídlí nebo působí na území MČ Praha 15.
2. Dotace se poskytuje na základě podané žádosti.
3. Žádosti o poskytnutí dotace se předkládají v písemné podobě nebo elektronické podobě, na předepsaném formuláři.
4. Dotaci poskytovatel poskytne pouze k účelu uvedenému v žádosti a příjemce odpovídá za její hospodárné použití v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta.
5a) Individuální dotace budou posuzovány dle následujících hodnotících kritérií:
     • formální a věcná správnost žádosti
     • přínos akce pro Prahu 15 (tradiční akce, účast na vrcholových soutěžích apod.)
     • společenský přínos akce (otevřenost akce široké veřejnosti, podpora rozvoje spolkové činnosti apod.)
     • zpracování rozpočtu akce
5b) Programové dotace budou stanoveny jednotlivými vyhlášenými dotačními programy, které poskytovatel zveřejní na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
6. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a na poskytnutí dotace není právní nárok.
7. Poskytnutí programové i individuální dotace schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 15 v případě dotace nad 50 000 Kč a Rada MČ Praha 15 v případě dotace do 50 000 Kč.
8. Programová i individuální dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele, která je přílohou č. 4 těchto Pravidel.
9. Dotace bude poskytnuta na bankovní účet příjemce do 10 dnů po podepsání smlouvy.
10.  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace vyšší než 50 000 Kč poskytovatel zveřejní do 30 dnů ode dne jejího uzavření v registru smluv v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V.
Vyúčtování

1. Příjemce programové i individuální dotace je povinen tuto dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 30 kalendářních dnů po skončení akce, nejpozději však do 15.01. následujícího kalendářního roku.
2. Vyúčtování dotace předkládá příjemce na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 3 těchto Pravidel.
3. Příjemce je povinen dále předložit poskytovateli potvrzující způsob využití dotace (soupis a kopie účetních dokladů včetně dokladů o úhradě, např. výpisy z bankovních účtů, pokladní výdajové doklady apod.).
4. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit na bankovní účet poskytovatele v případě nerealizování aktivit, na které byla dotace poskytnuta nebo v případě předčasného ukončení těchto aktivit, a to do 30 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti, ne však později než k datu odevzdání vyúčtování.
5. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit zcela nebo zčásti na bankovní účet poskytovatele v případě využití dotace k jinému účelu než je uveden v žádosti, a to do 30 kalendářních dnů od zjištění uvedených skutečností.

VI.
Kontrola

1. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ní ustanovení tohoto zákona.
2. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole provádět veřejnou finanční kontrolu dodržování podmínek, za které byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce je povinen k výkonu kontrolní činnosti předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech dokladů, týkajících se činnosti, na které byla dotace poskytnuta.
4. Za splnění účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování, odpovídá osoba oprávněná zastupovat příjemce, která tuto skutečnost zároveň písemně prokáže.
5. Neoprávněné použití nebo zadržení poskytnuté dotace na straně příjemce je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí těchto Pravidel je:
příloha č. 1 – Žádost o programovou dotaci,
příloha č. 2 – Žádost o individuální dotaci,
příloha č. 3 – Vyúčtování dotace
příloha č. 4 – Veřejnoprávní smlouva
2. Adresa pro doručení žádostí a vyúčtování dotace: ÚMČ Praha 15 - odbor školství, kultury  a zdravotnictví, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 nebo oskz@praha15.cz.
3. Tato pravidla ruší Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Praha 15  č. R 1586 ze dne 30.8.2017.
4. Tato Pravidla byla schválena usnesením RMČ č. R477 ze dne 4.12.2019, a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti.
5. Tato Pravidla budou zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 90 dnů.

Autor článku: oit@praha15.cz Sport

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 47,71kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


příloha č. 1 – Žádost o programovou dotaci

Velikost souboru: 34,01kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


příloha č. 2 – Žádost o individuální dotaci

Velikost souboru: 69,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


příloha č. 3 – Vyúčtování dotace

Velikost souboru: 38,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


příloha č. 4 – Veřejnoprávní smlouva

Velikost souboru: 17,53kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno