Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Činnost oddělení sociální prevence - OSP

 

Oddělení sociální prevence poskytuje pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením a osobám v nepříznivých sociálních situacích. Spolupracuje s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou, správními úřady a územními samosprávnými celky, neziskovými organizacemi. Vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti. Vykonává funkci veřejného opatrovníka občanům soudem omezených ve svéprávnosti. Poskytuje komplexní poradenskou činnosti.

 

Zpět na informace o odboru.