Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí - OSPOD

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí vykonává činnosti v souladu se zák. 359/99 Sb., v platném znění včetně souvisejících právních norem a standardy pro výkon sociálně právní ochrany.

Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí, při výkonu sociálně právní ochrany poskytuje součinnost při uplatňování práv rodinám s dětmi, je nápomocné při řešení rodinných krizí v úplných i neúplných rodinách, napomáhá při řešení výchovných problémů nezletilých dětí. Vyhledává děti týrané, zneužívané a zanedbávané. V rámci činnosti přijímá žádosti v oblasti náhradní rodinné péče.

OSPOD vyhodnocuje situace nezl. dítěte a jeho rodiny, pořádá a účastní se případových konferencí, vypracovává individuální plán ochrany konkrétního dítěte.

Provádí místní šetření, spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, neziskovými organizacemi, PČR a soudy, státními zastupitelstvími a PMS.  Provádí administrativní činnosti, provádí poradenskou činnost, účastní se přestupkového řízení u mladistvých, podává soudu návrhy na opatření na ochranu dětí, případně na jejich zrušení. Vykonává funkci opatrovníka a poručníka, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte, sleduje dodržování práv dítěte umístěného  mimo rodinu v zařízení a následně v rámci sanace spolupracuje s rodinou tohoto nezl. dítěte. Pečuje o děti propuštěné z ústavní výchovy ve spolupráci s kurátorem pro dospělé, poskytuje sociálně-právní ochranu dětem, které nemají na území ČR povolen pobyt a činí nezbytná opatření, spolupracuje s UMPOD.

V rámci činnosti OSPOD vede pohovor s nezl. dítětem formou sociální terapie, na základě dožádání podává zprávy o poměrech na straně nezl. dětí, spolupracuje s ÚP v souvislosti s poskytováním  dávek či příspěvků, zajišťuje kontakt dítěte s rodiči umístěnými ve VV nebo VT, v rámci PP  zadává zakázky směrem k provázejícím organizacím.

S ohledem na zachování rovného postavení rodičů při jednání na OSPOD, nejsou zaměstnanci zařazeni do orgánu sociálně-právní ochrany dětí  oprávněni sepisovat návrhy k soudu týkající se  úpravy poměrů nezletilého dítěte, otázek výživného aj., neřeší majetkové spory rodičů dítěte a spory v oblasti občanského soužití.  V těchto oblastech jsou oprávněni v souladu se zákonem poskytovat rodičům poradenství.

OSPOD není držitelem poštovní licence a není provozovatelem poštovních služeb.

 

Zpět na informace o odboru.