Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor stavební

Odbor stavební (dále jen OST) vykonává funkci obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu na správním území městské části Praha 15, t. j. v katastrálním území Horní Měcholupy, Hostivař, Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy.

V oblasti územního plánování odbor vypracovává územně plánovací informace dle § 21 stavebního zákona , vypracovává stanoviska o souladu záměru s územním plánem SÚ hl. m. Prahy, zpracovává stanoviska k řízení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska územního plánu a zpracovává případně další podklady k problematice územního plánu.

Podrobný popis činnosti odboru