Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Živnostenský

Zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění a zákonem č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění zejména:

  • Projednává ohlášení živností, žádosti o koncese, oznámení změn týkajících se ohlášení živnosti, popřípadě žádosti o koncesi
  • Vydává výpisy ze živnostenského rejstříku fyzickým a právnickým osobám, vyrozumění o určitém zápisu do živnostenského rejstříku (např. zápis provozovny, zápis o přerušení provozování živnosti, zápis o odpovědném zástupci), rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění
  • Vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele fyzickým i právnickým osobám podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, včetně změn a potvrzení o vyřazení z evidence
  • Provozuje živnostenský rejstřík a na požádání vydává z rejstříku, úplné výpisy, částečné výpisy, potvrzení o určitém zápisu, popřípadě o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není
  • Provádí v rámci své působnosti kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících  se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a podmínek provozování živnosti uložených v rozhodnutí o udělení koncese