Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

(§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Úřad MČ Praha 15
Boloňská 478/1,
109 00 Praha 10

b) úřední hodiny podatelny

Pondělí: 7.30 - 12:00 13:00 - 18.00 hod
Úterý: 7.30 - 12:00 13:00 - 15.00 hod
Středa: 7.30 - 12:00 13:00 - 18.00 hod
Čtvrtek: 7.30 - 12:00 13:00 - 15.00 hod
Pátek: 7.30 - 12:00 13:00 - 14.00 hod
Mimo dny státních svátků

c) elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

podatelna@praha15.cz
(alternativně podatelna@p15.mepnet.cz)

Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, elektronicky podepsaných i nepodepsaných doručovaných Úřadu městské části Praha 15 (dále Úřad).
Emailové podání je nezabezpečené a nezaručené, proto po přijetí podatelnou obdržíte odpověď podatelny o evidenci Vašeho podání. Pokud neobdržíte odpověď podatelny, pak není podání považováno za doručené.
Doporučujeme aby Vámi odeslaný dokument byl elektronicky podepsaný pro zaručení projevu vůle podepisující osoby.

d) identifikátor datové schránky:

nkybvp5

e) další možnosti elektronické komunikace:

žádné

f) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Formáty datové zprávy, které Úřad v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS ve znění pozdějších předpisů
(txt, rtf, doc(x), xls(x), ppt(x), jpg, png, tiff, pdf, pdf/a, xml).
Velikost podání z hlediska množství dat je ze strany Úřadu omezena:
- velikost emailové zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 2MB,
- omezena ze strany provozovatele datových schránek jsou také doručení prostřednictvím datové schránky. Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.

g) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD, DVD, USB
Velikost podání z hlediska množství dat je omezena na 20 MB.
Akceptované formáty dat jsou totožné s akceptovanými formáty datových zpráv.

h) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Systém ISDS zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. Elektronická podatelna po zjištění škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává, odesílatele o tom neinformuje. Pokud je dokument v chybném datovém formátu a lze určit odesílatele, úřad ho vyrozumí a vyzve k nápravě.

i) důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud je dokument v analogové podobě neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí veřejnoprávní původce odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

j) další informace

Telefonní ústředna: +420 281 003 111
Recepce: +420 281 003 190, +420 281 003 197
Podatelna: +420 281 003 192, +420 281 003 193
Výpravna: +420 281 003 183, +420 281 003 184

Vedoucí referátu spisové služby:
Jitka Lafatová (Tel.: +420 281 003 183)
E-mail: lafatovaj@praha15.cz