Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 10. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Přítomni:
členové výboru → Jan Beran, Ing. Zdeněk Edlman, Michal Frauenterka, David Hájek
tajemník výboru → Erika Fričová

Omluven : Ing. Petr Neuman
Hosté : dle presenční listiny

Výbor je usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl předseda výboru p. Jan Beran.

 1. Odsouhlasení zápisu z 9. zasedání Výboru DPŽ ZMČ Praha 15 ze dne 10.2.2020 a odsouhlasení programu 10. jednání.
  U10-1/2020

  Výbor schvaluje zápis z 9. jednání a program 10. jednání výboru.
  Hlasování
    U10-1
                                  ano: 4                     ne: -                zdržel: -
  Zápis z 9. jednání a program 10. jednání byl schválen.
   
 2. Schválení ověřovatele zápisu z 10. jednání výboru.
  Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Michal Frauenterka.
  U10-2/2020
  Výbor schvaluje ověřovatelem zápisu z 10. jednání p. Michala Frauenterku.
  Hlasování
    U10-2
                               ano: 4                     ne: -                zdržel: -  
  Usnesení bylo přijato.
   
 3. Stanovisko k atualizovanému řešení a koncepci staveb MO a Libeňské spojky
  Výbor se zeznámil s aktualizovaným řešením a koncepcí staveb MO vč. Libeňské spojky, který byl předložen na MČ Praha 15 ze strany MHMP. Jeho příprava se nyní nachází ve fázi aktualizace řešení a koncepce dokumentace v rámci projektových prací pro vydání územního rozhodnutí, schválené k další přípravě rozhodnutím Rady HMP z listopadu 2019. Její podoba, tedy celá studie i prezentace je ke stažení na www.mestskyokruh.info vč. vizualizací.
  Na území Prahy 15 se nachází křížení, kterým se stávající část městského okruhu bude napojovat na jeho novou část, na stávající Štěrboholskou radiálu i na budoucí Hostivařskou spojku (v tomto místě ul. Rabakovská), která se stane obchvatem několika městských částí a vyústí na jejím východním konci na stavbu 511 SOKP (vnější - silniční okruh kolem Prahy – video https://www.youtube.com/watch?v=3w1CvjW9ySM)
  Jeho nově navržená podoba obsahuje všechny podstatné, městskou částí v minulosti požadované prvky, zejména ponechání trasy ul. Rabakovské ve stávající linii, napojovací rampu na Štěrboholskou radiálu – směr z centra, mimoúrovňové řešení cyklotrasy přes ul. Rabakovskou, apod.
  Po zodpovězení dotazů ze strany p. Frauenterky a p. Havla vzal výbor informaci na vědomí.
   
 4. Úprava uličního prostoru ulic Sáňkařská, Bruslařská a Golfová
  Výbor se seznámil s návrhem řešení. Byly  prodiskutovány drobné návrhy úprav ve vedení chodníku, přechodu pro chodce a náhradní výsadby stromů. Připomínky a návrhy výboru budou tlumočeny projektantovi. Výbor vzal informaci na vědomí.
   
 5. Diskuze
   
 6. Různé
  Informace o výpovědi SML na letní a zimní údržbu PK (GREEN PROJECT s.r.o.).
  ROPID – trvalé úpravy provozu PID MHD  od 2.3. 2020
  Chystá se:    → demolice mostů K Horkám nad ul. K Jezeru (léto). Krátkodobé vedení
                           objízdné trasy přes přes Jižní Město, poté ul. Doupovská - spojka kolem parkoviště
                      → souvislé oprava ul. Kutnohorská, 2. etapa
                      → oprava mostu U Hostivařského nádraží

        
 

Jednání zahájeno v 17.00 hod., ukončeno v 18.30 hod.

Termín příštího zasedání výboru → pozvánka bude zaslána.

 

Zaznamenala: Erika Fričová            Ověřil:  Michal Frauenterka
                     tajemnice výboru                        člen výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 441,12kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 187,64kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 362,42kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno