Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 17. jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 2.9.2020

Přítomni: L. Prinzová, J. Prajzler, Mgr. J. Kolářová, P. Pešek, Mgr. L. Klasnová, L. Pertl
Omluven:  J. Rett
Hosté: J. Šimonová, P. Nejedlíková, M. Ducko, P. Petrů

Zasedání se konalo v sídle Obce baráčníků Horní Měcholupy, Golfová 910, Praha – Hostivař.
O činnosti Obce informoval M. Rýdl – rychtář. Seznámil přítomné s historií (vznik 1937, v 70. letech minulého století pozastavena činnost a obnovení 7.11.2011) a činností (pořádání, plesů, dětské dny , sportovní akce, turistika). Poděkoval za spolupráci s MČ Praha 15.

Program:

 1. Schválení programu jednání
  Členové výboru schválili program jednání, který byl doplněn o Výzvu na členskou základnu č. 2
   – bod 6
  Hlasování U1     ano: 7
   
 2. Jednorázové akce na září 2020
  Členům zaslána na úložiště tabulka doručených žádostí. Bylo předloženo 14 žádostí. Členové výboru posoudili žádosti na akce, které se uskuteční v září 2020 a doporučují RMČ Praha 15 schválit finanční částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv. Následovala debata členů výboru o nastavených finančních limitech v rámci zodpovědného přidělování individuálních dotací, rozdílech mezi volnočasovými oblastmi a jejich přínosnosti pro obyvatele Prahy 15. Zároveň odsouhlasili, že na dalších jednáních výboru budou předkládány žádosti na daný měsíc + žádosti, které se uskuteční do 15. v měsíci následujícím.
   Hlasování U2     ano: 7
   
 3. Informace o akcích pořádaných MČ Praha 15
  Mgr. J. Kolářová informovala o akcích pořádaných v rámci Dnů Prahy 15 – program je umístěn na webových stránkách Prahy 15. Členové Výboru se dohodli, na dalších jednáních Výboru se bude diskutovat o možnostech užší spolupráce při přípravách akcí s Výborem volnočasových aktivit a vnějších vztahů.
   
 4. Sportovec 2020
  L. Prinzová  seznámila členy výboru s přípravami akce (rozšíření nominací o kategorii Senior 60+, nominace budou probíhat elektronicky i písemnou formu, budou využity návrhy, které se osvědčily v loňském roce, možnost prodloužení termínu nominací – podle situace s covidem – 19)
   
 5. Česko čte dětem
  S projektem seznámila P. Nejedlíková, která je autorkou. Jedná se o rozsáhlý projekt, jehož součástí bude vydání knihy „Toulání s dětmi Prahou 15“, která vyjde v říjnu 2020. Její křest je plánován na 11.11.2020 a autogramiády se uskuteční v rámci adventních akcí. Kromě knihy budou vydány omalovánky, turistická známka a vizitka, pexeso.
  Výbor přijal usnesení:
  1.    Výbor bere na vědomí informace o projektu,
  2.    Výbor podporuje MČ Praha 15 do projektu.
   
 6. Informace o Výzvě na členskou základnu č. 2
  Materiál bude předložen na jednání ZMČ Praha 15, vyhodnocení bylo členům zasláno e-mailem.
   
 7. Různé, diskuze
  Nebyly vzneseny žádné podněty ani dotazy.

    
Příští zasedání výboru se uskuteční ve středu 7. 10. 2020 od 16.00 hod.  na Úřadě MČ Praha 15 ,
odbor školství, kultury a zdravotnictví, č. 518

Zapsala:  Milena Hradilová                ……………………………………


Ověřila:  Lucie Prinzová                    ……………………………………

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 87,18kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno